OGŁOSZENIE

Proces decentralizacji administracji publicznej w Polsce spowodował, że na władzach samorządów terytorialnych spoczywa odpowiedzialność nie tylko za wykonywanie usług, za które są odpowiedzialne, lecz także za rozwój lokalny i regionalny.

W gospodarce regionu istotną rolę odgrywają przedsiębiorstwa zaliczane do sektora MSP. Liczba oraz potencjał małych i średnich przedsiębiorstw należą do miar oceny wzrostu gospodarczego regionu.

Dlatego sprawy gospodarcze w coraz większym stopniu są centralnym punktem strategii realizowanej w skali lokalnej i regionalnej. Na wzrost gospodarczy mierzony PKB w głównej mierze ma wpływ rozwój przedsiębiorczości. Konieczne staje się zatem podejmowanie działań zmierzających do jej pobudzania i rozwoju regionu, szczególnie w tak trudnym okresie w jakim aktualnie znalazła się gospodarka na skutek światowej epidemii i działań rządu mrożących gospodarkę.

Władze samorządowe mają do dyspozycji wiele rodzajów instrumentów dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości, jednak, jak wskazuje literatura przedmiotu, w praktyce opierają się głównie na narzędziach budżetowych. Obejmują one instrumenty z obszaru polityki dochodowej (np. uprawnienia do obniżania stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości oraz wprowadzania zwolnień lub ulg podatkowych w zakresie tego podatku, a także uprawnienia do umarzania należności podatkowych, odraczania terminu płatności i rozkładania podatku na raty) oraz wydatkowej JST (głównie związanych z polityką inwestycyjną).

Aktualnie w województwie lubuskim podejmowane są przez samorząd działania, których celem jest nie tylko pobudzenie gospodarki, ale także łagodzenie skutków pandemii i gospodarczego spowolnienia.

FORMY WSPARCIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020 (RPO-L2020):

1) Lubuska Tarcza Antykryzysowa – 24 mln zł (20 mln zł zmiana programu – EFS)

– Wsparcie realizowane za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy.

– Dofinansowane będą części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne.

2) Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy 30 mln zł (EFRR)

30 mln zł przeznaczone na tzw. bony rozwojowe dla osób samozatrudnionych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działania dotyczącego  rozwoju przedsiębiorczości.

b. Grantobiorcami mogą być:

  • osoby samozatrudnione – granty w wysokości od 10 do 50 tys. zł;
  • mikro przedsiębiorstwa granty w wysokości od 30 do 120 tys. zł;
  • małe przedsiębiorstwa – granty w wysokości od 50 do 200 tys. zł;
  • średnie przedsiębiorstwa – granty w wysokości od 50 do 200 tys. zł (na ten cel przekazane zostanie 10% alokacji naboru).

3) Pożyczka płynnościowa  w ramach instrumentów finansowych  – 8 mln zł (EFRR)

4) Pożyczki inwestycyjne/obrotowe i „wakacje kredytowe” w ramach instrumentów finansowych – 93,9 mln zł (EFRR)

FORMY WSPARCIA W RAMACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 (LRPO):

1) Pożyczka płynnościowa – 6 mln zł

2)  „Wakacje kredytowe” pakiet antykryzysowy dla pożyczek już udzielonych – 37 mln

3) Poręczenia udzielone – 26,5 mln zł


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię