OGŁOSZENIE

diety radnych rady miejskiej międzyrzecz 001
O swoje wynagrodzenie już zadbali międzyrzeccy Radni, którzy podczas XLIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 października 2021 r. przyjęli uchwałę regulującą miesięczną dietę za udział w pracach Rady i jej stałych wewnętrznych organów oraz z tytułu kosztów podróży służbowych …

Uchwałą nr XLIII/437/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2021 r. ustalone zostały miesięczne diety dla Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, które im się należą za udział w pracach Rady i jej stałych wewnętrznych organów w miesiącu kalendarzowym.

Główny Urząd Statystyczny podał oficjalne dane inflacyjne za październik. Wskaźnik CPI w Polsce wyniósł 6,8%, zgodnie z szacunkowymi danymi. Już szybki szacunek inflacji opublikowany pod koniec października pokazał, że ceny w Polsce cały czas rosną i na razie widać na horyzoncie czynników wstrzymujących ten wzrost.
Kilka dni po szacunkowym odczycie, członkowie Rady Polityki Pieniężnej zdecydowali o drugiej podwyżce stóp procentowych, tym razem o 75 pb, mimo że ekonomiści spodziewali się 50 pb. Obecnie stopa referencyjna jest na poziomie 1,25% i jeszcze nie wróciła do poziomu sprzed pandemii.

Minimalne wynagrodzenie w 2021 r.

Warto przypomnieć, że pierwotna propozycja resortu pracy przewidywała na kolejny rok podwyżkę płacy minimalnej w wysokości 400 zł. Jednakże ostatecznie Rada Ministrów przyjęła projekt, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie w 2021 r.  będzie wyższe aż o 200 zł w porównaniu do roku 2020. Rząd pierwotnie chciał przeforsować swoją propozycję, zgodnie z którą minimalne wynagrodzenie w 2021 r. powinno wynosić 3000 zł brutto.

15 września 2021 r. przyjęte zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Ostatecznie płaca minimalna została ustalona na poziomie 2800 zł. Podwyżka ta wynosi 7,7% w stosunku do 2020 roku.

Wyższa jest również stawka godzinowa dla zleceniobiorców. Zgodnie z rozporządzeniem osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie nie może zarabiać w przeliczeniu na godzinę mniej niż 18,30 zł brutto.

W Międzyrzeckim Samorządzie

Wprawdzie firmy mają już zamknięte budżety kadrowe za ten rok, ale w przyszłym roku walka czysto płacowa o pracownika może się nakręcić. To ryzyko jest bardzo realne.uchwała nr xliii 437 21

W obliczu powyższych danych o swoje wynagrodzenie zadbali międzyrzeccy Radni, którzy podczas XLIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 października 2021 r. przyjęli uchwałę regulującą miesięczną dietę za udział w pracach Rady i jej stałych wewnętrznych organów oraz z tytułu kosztów podróży służbowych.

Przypomnijmy, że ostatnią taką regulację, oczywiście w górę międzyrzecki samorząd dokonał 16 października 2018 roku.

W sumie, w obliczu wspomnianej inflacji i krajowego trendu podnoszenia wynagrodzenia nie byłoby w tym nic dziwnego i szokującego, bo należy dążyć do realizmu w tej kwestii.

Niemniej warto spytać, kto z Państwa za swoją pracę otrzymał w 2021 roku podwyżkę w takiej skali?  Może ktoś zdecyduje się podać anonimowo w komentarzach wielkość podwyżek swojego wynagrodzenia w tym roku.

 

Uchwała – format PDF

Otóż uchwałą nr XLIII/437/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2021 r. Rada miejska ustaliła miesięczną dietę dla Radnych w wysokości:

  • Radny będący Przewodniczącym Rady – bez względu na liczbę komisji, których jest członkiem i pełnione w nich funkcje – 100%
  • Radny będący Wiceprzewodniczącym Rady – bez względu na liczbę komisji, których jest członkiem i pełnione w nich funkcje – 90 %
  • Radny będący przewodniczącym komisji i członkiem lub zastępcą przewodniczącego drugiej Komisji – 85%
  • Radny będący zastępcą przewodniczącego komisji i członkiem lub zastępcą przewodniczącego drugiej komisji – 80%
  • Radny będący członkiem dwóch komisji – 75%
  • Radny będący przewodniczącym jednej komisji – 50%

Szczegóły uregulowania diet dla radnych za udział w pracach Rady można znaleźć w załączonej uchwale.  Uchwała – format PDF Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 roku.

Podwyżki wynikają z ustawy, ale …

Zapewne konieczność wydania nowego aktu wykonawczego wynika z brzmienia art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834), który czasowo utrzymuje w mocy dotychczasowy akt wykonawczy, w związku ze zmianą art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zgodnie z brzmieniem art. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadzono zmianę polegającą na zmianie wysokości wielokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658) z 1,5-krotnosci na 2,4 krotność tej kwoty.

Z uwagi na fakt, że ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw zgodnie z założeniem miała wejść w życie z dniem 1 listopada 2021 r. zaproponowano, aby rozporządzenie Rady Ministrów weszło w życie w tym samym terminie. W związku z powyższym, projektowane rozporządzenie zastąpiło aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Z uwagi na to, że przepis upoważniający Radę Ministrów do wydania aktu wykonawczego nie został zmieniony, nie uległ zmianie zakres spraw przekazanych Radzie Ministrów do uregulowania oraz wytyczne dotyczących ich treści – projektowane rozporządzenie powiela zapisy aktualnie obowiązującego rozporządzenia, utrzymując procentową korelację poziomu maksymalnych wysokości diet przysługujących radnemu w odniesieniu do wielkości gminy.

W konsekwencji powyższego w § 3 pkt 1-3 rozporządzenia przyjęto, analogicznie jak dotychczas, że radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do:

 1) 100% maksymalnej wysokości diety w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców,

 2) 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

 3) 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.

Maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca określa art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym.

Jeszcze w 2007 r. dieta radnego odpowiadała średniemu wynagrodzeniu brutto. I wtedy było jak najbardziej w porządku. Taka, a nie inna wysokość samorządowego uposażenia z jednej strony nie zabijała motywacji, z drugiej oddawała radnym należyty prestiż. Warto zauważyć, że Radny, to nie zawód, a funkcja społeczna za pełnienie której otrzymywana dieta, generalnie nie powinna stanowić podstawowego źródła utrzymania Radnego.

Są wśród nas tacy, dla których praca na rzecz budowania małych ojczyzn powinna odbywać się charytatywnie. Wszak ktoś tak bardzo kocha swoje miasto, że z tej miłości gotów jest na wszelkie poświęcenia, byleby tylko wszystkim żyło się lepiej. W tym wypadku altruizm w ogóle nie różni się do truizmu, ale są też tacy, którzy myślą dokładnie odwrotnie. Przekonują, że im reprezentanci jakiejkolwiek administracji, w tym jak najbardziej też tej samorządowej, zarabiają mniej, tym większe ryzyko, że zaczną szukać pieniędzy na boku. I wtedy właśnie pojawia się pole do szeroko rozumianej korupcji. A że to okazja czyni złodzieja, to najlepiej do takiej okazji w ogóle nie dopuszczać.

Warto pamiętać, że radny generalnie pełni swoją funkcję społecznie. Dieta nie stanowi wynagrodzenia za pracę, tylko ekwiwalent utraconych korzyści, głównie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za pracę, jak i innych zarobków, które radny mógłby uzyskać w czasie, który poświęca na działalność na rzecz samorządu i lokalnej społeczności.

W wielu branżach w Polsce brakuje rąk do pracy, to fakt. Pracodawcy próbują sobie z tym radzić podnosząc pensje.  Pensje często podnoszone są także uznaniowo za wybitne osiągnięcia w pracy i uzyskane dodatkowo efekty, które wymiernie wpływają na bilans ekonomiczny zakładu.  Takie działania są oczywiste i zrozumiałe.

Niestety dla wielu mieszkańców Międzyrzecza, maksymalna skala podwyżek przyjęta przez międzyrzeckich Radnych jest niezrozumiała, bo takiej skali procentowej nie znajdują u siebie i w zasadzie w żadnym zakładzie pracy. Mało tego, to że powstała taka prawna możliwość, nie oznacza, że natychmiast, z automatu, bezkrytycznie trzeba z niej korzystać, i to w sposób maksymalny. To przecież są pieniądze podatników, czyli nas wszystkich.

Warto przy okazji zauważyć, że wraz z publikacją uchwały nie opublikowano uzasadnienia do uchwały w którym zostałoby wskazane źródło sfinansowania przyjętej regulacji, nie ma też informacji o ile w związku z przyjętą uchwałą wzrosną koszty utrzymania Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

Nie wiemy także, poza ustawowym uregulowaniem w związku z jakimi, spektakularnymi osiągnięciami i dokonaniami Radnych, które miałyby wymierny i co istotne pozytywny wpływ na życie mieszkańców wprowadzono maksymalne podwyżki. W zasadzie nic nie wiemy. Cóż, widocznie, jak mówią mieszkańcy „Im także się należało…”.

Poziom dotychczasowego wynagrodzenia Radnych możemy prześledzić na podstawie poniższego zestawienia, które w miarę  pozyskanych informacji będziemy starali się aktualizować.tabela diety radnych rady miejskiej międzyrzecz


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię