Wybory samorządowe 2024. Jak wygląda kalendarz wyborczy. Kogo, jak i kiedy będziemy wybierać?

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, a ewentualna ich druga tura 21 kwietnia. Będziemy w nich wybierać radnych gmin, powiatów, sejmików województw, dzielnic m.st. Warszawy, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

0
443
wybory samorządowe 2024 b00
Warto przypomnieć, że wybory samorządowe miały się odbyć jesienią 2023, czyli po upływie pięcioletniej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na kumulację wyborczą (wybory parlamentarne odbyły się 15 października), Sejm wydłużył kadencję samorządów, a termin wyborów przesunięto na wiosnę.
OGŁOSZENIE

wybory samorządowe 2024 001
Społeczeństwo podczas ostatnich wyborów stanęło na wysokości zadania, co w efekcie pozwoliło odsunąć od władzy szkodzącą naszej Ojczyźnie polityczną formację. Teraz pora na samorządy, które często uległy populistycznej i nieodpowiedzialnej władzy, których przedstawiciele aktualnie są konsekwentnie rozliczani.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, a ewentualna ich druga tura 21 kwietnia. Będziemy w nich wybierać radnych gmin, powiatów, sejmików województw, dzielnic m.st. Warszawy, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Uwaga! Jeśli nie mamy zameldowania stałego na terenie gminy, w której chcemy głosować, możemy dopisać się do rejestru wyborców. Nie możemy jednak głosować w dowolnie wybranym lokalu na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. 

Warto przypomnieć, że wybory samorządowe miały się odbyć jesienią 2023, czyli po upływie pięcioletniej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na kumulację wyborczą (wybory parlamentarne odbyły się 15 października), Sejm wydłużył kadencję samorządów, a termin wyborów przesunięto na wiosnę.

Pamiętajmy także, że podczas wiosennych wyborów nie będziemy wybierać marszałków województw, ani starostów. Ci wybierani są przed sejmiki województw lub rady powiatów, zazwyczaj jako reprezentanci zwycięskiego ugrupowania.

Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego zmieniła również dzień ustalenia liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego będącej podstawą określenia liczby radnych wybieranych do danej rady. Zamiast ostatniego dnia roku, jest to ostatni dzień kwartału poprzedzającego termin ogłoszenia zarządzenia wojewody ustalającego liczbę radnych. Wprowadziła również początkowy termin, w którym tak ustalona liczba radnych może zostać przez wojewodę ogłoszona.

Zgodnie z informacją oficjalną podana do publicznej wiadomości o okręgach wyborczych, liczbie radnych oraz siedzibie komisji wyborczej do 12 lutego, zgłaszanie komisjom wyborczym list kandydatów na radnych do 4 marca, zgłaszanie komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast do 14 marca. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów najbliższych wyborów samorządowych. Polecamy zapoznać się z kalendarzem, nie tylko kandydatom.

KALENDARIUM

Zgodnie z  załącznikiem (kalendarzem) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, określono daty wszystkich czynności wyborczych do czasu wyborów:

 • Do 12 lutego 2024 r.

Powinno nastąpić podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej.

Zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

 • Do 22 lutego 2024 r.

Dokonać należy zgłoszenia komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

 • Do 27 lutego 2024 r. do godz. 16:00

Komisarze wyborczy powinni dokonać powołania komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.

 • Do 4 marca 2024 r.

Powinny zostać utworzone obwody głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów.
Do tego terminu również powinny zostać zgłoszone terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.

 • Do 8 marca 2024 r.

Podane powinny zostać do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika. Zgłasza się także komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 • Do 13 marca 2024 r.

Państwowa Komisja Wyborcza przyznaje jednolite numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

 • Do 14 marca 2024 r. do godz. 16:00

Dokonuje się zgłaszania gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

 • Do 15 marca 2024 r.

Następuje przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą.

 • Do 18 marca 2024 r.

Komisarz wyborczy przyznaje numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim.

Komisarze wyborczy powołują obwodowe komisje wyborcze.

 • Od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24:00

Nieodpłatnie rozpowszechniane są w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze.

 • Do 25 marca 2024 r.

Podaje się do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń:

   1. a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
   2. b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Dokonuje się zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Zgłasza się zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

 • Do 28 marca 2024 r.

Podaje się do publicznej wiadomości informacje o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego.

 • Do 29 marca 2024 r.

Składa się wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

 • Do 4 kwietnia 2024 r.

Informuje się wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.

 • W dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 24:00

Zakończenie kampanii wyborczej.

 • W dniu 7 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00 – 21:00 – odbywa się głosowanie.

Jeśli nie mamy zameldowania stałego na terenie gminy, w której chcemy głosować, możemy dopisać się do rejestru wyborców, składając w urzędzie gminy pisemny wniosek wraz deklaracją, w której podajemy swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania.

W wyborach samorządowych nie możemy jednak – tak jak w parlamentarnych – głosować w dowolnym lokalu na terenie Polski po pobraniu zaświadczenia o prawie głosowania w swojej gminie.

W czerwcu 2024 roku czekają nas kolejne wybory – do Parlamentu Europejskiego. Niemniej, nim przystąpimy do wybierania naszych przedstawicieli do Europarlamentu warto skupić się nad wyborami samorządowymi. Warto dobrze poznać kandydatów pretendujących do diet samorządowych. Zastanówmy się czy aby nasz wybór nie jest pochopny.

Społeczeństwo podczas ostatnich wyborów stanęło na wysokości zadania, co w efekcie pozwoliło odsunąć od władzy szkodzącą naszej Ojczyźnie polityczną formację. Teraz pora na samorządy, które często uległy populistycznej i nieodpowiedzialnej władzy, których przedstawiciele aktualnie są konsekwentnie rozliczani.
Często w Międzyrzeczu słyszy się obywatelskie głosy niezadowolenia z efektów rządzenia samorządowców, którzy często po prostu nie stanęli na wysokości zadania. Każdy zapewne ma swoje w tej kwestii spostrzeżenia i wnioski i to w wielu obszarach społecznego życia.
Kampania wyborcza to doskonały okres na dokonanie ocen, wyciąganie wniosków i konsultacje.

Do tematu samorządowych wyborów, tych naszych, lokalnych zapewne jeszcze nie raz będzie okazja powrócić, być może także pod wpływem Państwa sugestii.
Istotne jest to, żeby nie pozwolić dać się „zaczarować”. Trzeźwo oceniajmy deklaracje potencjalnych kandydatów.
Tych, którzy postanowią kolejny raz kandydować w pierwszej kolejności rozliczmy dokładnie z dotychczasowych dokonań, bo może się okazać, że niektórzy swoją aktywnością nawet na dietę nie zasłużyli.  Natomiast deklaracje i wyborcze obietnice tych, co startują w wyborach pierwszy raz oceńmy pod kontem realności i możliwości ich realizacji, bowiem samorządowa sprawczość ma swoje ekonomiczne granice.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię