OGŁOSZENIE

zielona księga certyfikacji 001
Dzięki wprowadzeniu mechanizmu certyfikacji do prawa zamówień publicznych wykonawca będzie miał możliwość uzyskania certyfikatu, który będzie służył do weryfikacji jego sytuacji …

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje o wprowadzeniu kolejnego uproszczenia zamówień publicznych – rozpoczęcie konsultacji Zielonej księgi certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (komunikat).

Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji Zieloną księgę certyfikacji zamówień publicznych. Jednym z głównych celów certyfikacji jest ograniczenie obowiązków formalnych wykonawców przy pozyskiwaniu zamówień publicznych. Certyfikaty docelowo zastąpią inne dokumenty, które dotychczas byli oni zobowiązani składać z ofertą. Ma to zachęcać wykonawców, w tym zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, do szerszego udziału w rynku zamówień publicznych.

Konsultacje Zielonej księgi rozpoczęły się 15 marca i potrwają do 14 kwietnia. Przygotowanie projektu ustawy oraz przeprowadzenie procesu legislacyjnego planowane jest na 2022 r. Data wejścia w życie certyfikacji to pierwsza połowa 2023 r.

„Prace nad wprowadzeniem do krajowego systemu zamówień publicznych certyfikacji wykonawców to jedno z pierwszych działań podjętych przez resort w celu wdrażania Polityki zakupowej państwa” – mówi wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Jerzy Golecki.

Polityka zakupowa państwa ma kształt średniookresowej strategii i jest przyjmowana raz na 4 lata, w formie uchwały Rady Ministrów. Przyjęta 11 stycznia br. Polityka zakupowa państwa obejmuje lata 2022-2025.

Jej rolą jest pozytywnie oddziaływać na rynek zamówień publicznych i określać standardy, które pomagają je realizować.

Dążymy do tego, aby zamówienia publiczne nie były postrzegane wyłącznie w kategoriach sformalizowanych procedur. Mają być one instrumentem realizacji strategicznych celów państwa m.in. w obszarze społecznym, środowiskowym i innowacji. Inaczej mówiąc, nabywając produkty, usługi lub roboty budowlane zamawiający mogą np. wspierać MŚP i włączenie społeczne, promować ekologiczne technologie, czy też szerzej wykorzystywać rozwiązania chmurowe.

„Udostępniając Zieloną księgę, zapraszamy do szerokiej dyskusji nad krajowym modelem certyfikacji. Chcemy kontynuować dotychczasowy sposób prac nad rozwiązaniami w obszarze zamówień publicznych, który polega na uwzględnianiu w możliwie najszerszym zakresie oczekiwań i potrzeb uczestników rynku” – zaznaczył minister Golecki.

Minister podkreślił korzyści wynikające z certyfikacji.

„Certyfikacja zamówień publicznych to dla wykonawców ograniczenie czasu związanego z udziałem w postępowaniu oraz obniżenie kosztów udziału w postępowaniu” – mówił.

Na czym będzie polegać certyfikacja wykonawców zamówień publicznych

Dzięki wprowadzeniu mechanizmu certyfikacji do prawa zamówień publicznych wykonawca będzie miał możliwość uzyskania certyfikatu, który będzie służył do weryfikacji jego sytuacji. Wykonawca będzie posługiwał się certyfikatem na potrzeby wielu różnych postępowań, bez potrzeby gromadzenia i składania wielu dokumentów w każdym przetargu oddzielnie.

Korzyści wynikające z certyfikacji

Certyfikacja będzie obejmować wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, ale będzie dobrowolna dla wykonawców. Wykonawca nieposiadający certyfikatu będzie mógł wykazać swoją sytuację w na dotychczasowych zasadach.

Korzyści dla wykonawców:

  • ograniczanie czasu niezbędnego na przygotowanie oferty – brak konieczności każdorazowego gromadzenia i składania dokumentów;
  • obniżenie kosztów udziału w postępowaniu – brak konieczności wielokrotnego ponoszenia opłat za poszczególne dokumenty;
  • obiektywność oraz transparentność procesu weryfikacji wykonawcy – będzie ona dokonywana przez podmiot niezainteresowany wynikiem konkretnego postępowania;
  • wstępne potwierdzenie sytuacji wykonawców, co oznacza większą przewidywalność działalności na rynku zamówień;

Korzyści dla zamawiających:

  • przyśpieszenie procesu weryfikacji sytuacji wykonawcy;
  • możliwość polegania na ustaleniach jednostki certyfikującej;
  • mniejsze ryzyko związane z nieprawidłową weryfikacją sytuacji wykonawców;
  • mniej odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zielona księga certyfikacji

Zielona księga certyfikacji wykonawców zamówień publicznych jest wynikiem dotychczasowych analiz oraz dyskusji prowadzonych wewnątrz resortu, jak i na forum powołanego przez Ministra Rozwoju i Technologii Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa. W jego skład wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, zamawiających, organizacji zrzeszających wykonawców oraz eksperci.

W Zielonej księdze poddano pod dyskusję kluczowe zagadnienia związane m.in. z zakresem certyfikacji, podmiotami certyfikującymi, sposobem wszczęcia procedury, odmową wydania certyfikatu, certyfikacją w zakresie zdolności i zasobów wykonawców, okresem ważności certyfikatu.

W dokumencie zaprezentowano podobne rozwiązania przyjęte w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wskazano również możliwe kierunki przyszłych rozwiązań w zakresie certyfikacji.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza wszystkich zainteresowanych do zabrania głosu w dyskusji, w tym ustosunkowania się do pytań znajdujących się w Zielonej księdze. Stanowisko można przekazywać na adres: certyfikacjawykonawcowpzp@mrit.gov.pl.


(PAP)

kom/ pif/

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię