OGŁOSZENIE

regionalny wydział monitoringu Środowiska w zielonej górze logoRegionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze informuje, że mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w roku 2022 funkcjonowała w mieście Żagań została przeniesiona do nowej lokalizacji w Międzyrzeczu.  

Zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023 w lubuskiej sieci monitoringu jakości powietrza dokonano następujących zmian:

Mobilna stacja monitoringu jakości powietrza, która w roku 2022 funkcjonowała w mieście Żagań została przeniesiona do nowej lokalizacji w mieście Międzyrzecz i ustawiona została na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1. Stacja mobilna została uruchomiona przy współpracy z Urzędem Miejskim w Międzyrzeczu.

Stacje pomiarowe – zobacz

Mobilna stacja monitoringu jakości powietrza w Międzyrzeczy przy ul. Komisji Edukacji Narodowej

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: tlenki azotu (NO, NO2, NOx), BTX (w tym benzen, etylobenzen, mp-ksylen, toluen), pył zawieszony PM2,5 i PM10 oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego PM10 oraz zawarte w nim benzo(a)piren B(a)P, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni i ołów Pb.

Dodatkowo informujemy, że miasto Międzyrzecz znajduje się w ”strefie lubuskiej” podlegającej ocenie jakości powietrza w województwie lubuskim.

Na nowouruchomionej w 2022 r. komunikacyjnej stacji monitoringu jakości powietrza w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego rozpoczęto pomiary manualne stężenia benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.
Wyniki pomiarów z wyżej wskazanych stanowisk pomiarowych zostaną uwzględnione w ocenie jakości powierza za rok 2023.

Zakończono prowadzenie pomiarów dwutlenku siarki oraz tlenu węgla na stacji pomiarowej w Sulęcinie przy ul. Dudka.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.
Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Normy jakości powietrza określone pod kątem rocznej oceny jakości powietrza

Ocena jakości powietrza jest prowadzona wg kryteriów określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. Obecnie pod kątem ochrony zdrowia ocenie podlega 12 substancji: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył drobny PM10 (o średnicy do 10µm), pył drobny PM2,5 (o średnicy do 2,5 µm), metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), nikiel (Ni), kadm (Cd) oznaczane w pyle PM10 oraz benzo(a)piren oznaczany w pyle PM10. Ze względu na ochronę roślin ocenie podlegają 3 substancje: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx) i ozon (O3). Dla każdego z wymienionych zanieczyszczeń określone są stężenia w powietrzu, które nie powinny być przekraczane.

Dla dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), pyłu PM10, pyłu PM2,5 i ołowiu (Pb) w pyle PM10 określone są poziomy dopuszczalne.

Poziom dopuszczalny – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza.
Poziomy dopuszczalne są określone pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin

Dla ozonu (O3), pyłu drobnego PM2,5, metali ciężkich: arsen (As), nikiel (Ni), kadm (Cd)  oraz benzo(a)pirenu określony jest poziom docelowy

Poziom docelowy – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; poziom ten ustala się w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość;

Poziomy docelowe są określone pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin

Dla ozonu (O3) określone są poziomy celu długoterminowego.

Poziom celu długoterminowego – jest to poziom substancji, poniżej którego, zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty w długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych.
Poziomy celu długoterminowego do są określone pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin.Czytaj także:
Nasz dom przestrzenią wolną od smogu. Jakość powietrza w Międzyrzeczu

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię