OGŁOSZENIE

Operacja Policyjna „Kostrzyn 2019”

Mając na uwadze bezpieczeństwo miłośników festiwalu, podczas trwania Operacji Policyjnej „Kostrzyn 2019” w ramach zabezpieczenia Festiwal, wzorem lat ubiegłych obowiązywać będzie całkowity zakaz wykonywania wszelkich lotów.

Obostrzenie to dotyczy również bezzałogowych statków latających, tzw. dronów czy też miłośników lotni i motolotni oraz innych konstrukcji dopuszczonych do korzystania z przestrzeni powietrznej. Warto o tym pamiętać.

Bezpieczeństwo podczas tak wielkiej imprezy musi być zapewnione w każdym aspekcie. Istotną kwestią jest również ruch powietrzny, który w przypadku braku ograniczeń mógłby powodować liczne i bardzo poważne zagrożenia dla uczestników festiwalu. Stąd już dużo wcześniej, zgodnie z przepisami prawa, lubuska Policja zwróciła się do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o wyznaczenie Rejonu Ograniczeń Lotów.

Tymczasowa rezerwacja przestrzeni skutkująca całkowitym zakazem wykonywania lotów obowiązywać będzie od 29 lipca 2019 roku od godziny 7:00 do 5 sierpnia 2019 roku do godziny 23:00 i dotyczyć będzie obszaru o współrzędnych:

 Granice poziome (WGS 84):
1. 52°39’21’’N    014°30’12’’E
2. 52°43’00’’N    014°42’07’’E
3. 52°35’20’’N    014°53’33’’E
4. 52°30’00’’N    014°38’19’’E
5. 52°35’24’’N    014°38’30’’E
1. 52°39’21’’N    014°30’12’’E

 Granice pionowe:
górna granica: 3300 ft AMSL (około tysiąca metrów)
dolna granica: GND

 Warto zaznaczyć, że z powyższego zakazy zwolnione będą następujące loty:

– ratownicze;

– sił zbrojnych RP;

– państwowe;

– policyjne oraz

– Lasów Państwowych;

 Art. 212 Prawa Lotniczego

Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy w zakresie ruchu lotniczego

 1. Kto:
1) wykonując lot przy użyciu statku powietrznego:
a) narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa,
b) przekracza granicę państwową bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem warunków zezwolenia,
c) narusza, wydane na podstawie art. 119 zasada równości w dostępie do polskiej przestrzeni powietrznej, ust. 2 ustawy, zakazy lub ograniczenia lotów w polskiej przestrzeni powietrznej wprowadzone ze względu na konieczność wojskową lub bezpieczeństwo publiczne,
d) wbrew art. 122 obowiązki użytkownika polskiej przestrzeni powietrznej, ustawy nie stosuje się do poleceń organów państwa, w którym lot się odbywa, a także poleceń otrzymanych od jego państwowego statku powietrznego, nakazujących lądowanie na wskazanym lotnisku lub inne postępowanie załogi,
2) wbrew art. 116 zakaz wnoszenia na pokład statku powietrznego broni i materiałów wybuchowych i ich używania, ust. 1 wnosi lub używa na pokładzie statku powietrznego broni palnej, broni gazowej lub materiałów wybuchowych,
3) wbrew art. 125 używanie znaków i sygnałów obowiązujących w ruchu lotniczym oraz nadawczych urządzeń radiowych łączności lotniczej, ust. 1 ustawy używa obowiązujących w ruchu lotniczym znaków i sygnałów do celów niezwiązanych z tym ruchem albo w sposób mogący wprowadzić w błąd organy służby ruchu lotniczego lub załogi statków powietrznych,
4) wbrew art. 125 używanie znaków i sygnałów obowiązujących w ruchu lotniczym oraz nadawczych urządzeń radiowych łączności lotniczej, ust. 2 używa nadawczych urządzeń radiowych działających w pasmach częstotliwości wyznaczonych na podstawie przepisów art. 111 Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości, ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne dla łączności lotniczej oraz radiolokacji i radionawigacji lotniczej,
5) uszkadza lub czyni niezdolnym do użycia lotnisko albo znajdujące się na lotnisku lub poza nim urządzenia służące dla potrzeb ruchu lotniczego,
6) używając jakiegokolwiek urządzenia, substancji lub broni, niszczy lub poważnie uszkadza znajdujące się na lotnisku i nie wykonujące operacji lotniczych statki powietrzne albo powoduje przerwę w działalności tego lotniska, zagrażając bezpieczeństwu tego lotniska
– podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
2. Tej samej karze podlega, kto, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku, dopuszcza do popełnienia czynów określonych w ust. 1.
3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.


Na podstawie informacji prasowej KWP w Gorzowie Wlkp.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy
Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię