OGŁOSZENIE

międzyrzecz dostęp d informacji publicznej 001
Kierownicy skontrolowanych jednostek samorządu podnosili kwestie trudności w kwalifikacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie określenia, czy dotyczą one informacji przetworzonej czy prostej, co może skutkować brakiem jednolitości rozstrzygnięć w tym zakresie.
W ocenie NIK może to również prowadzić do kierowania się uznaniowością przy kwalifikacji konkretnych informacji. Powyższe wynikało głównie
z niezdefiniowania w obowiązujących przepisach prawa pojęcia informacja
przetworzona, użytego w art. 3 ust. 1 pkt 1 udip. …

Skontrolowane samorządy były właściwie przygotowane do realizacji zadań w zakresie udostępniania informacji publicznej i większość z nich realizowały prawidłowo. Wykryte przez NIK nieprawidłowości dotyczyły przyjętych w samorządach regulacji ograniczających dostęp do informacji publicznej, jej nieterminowego udostępniania na wniosek, a także nieudostępniania lub niewłaściwego udostępniania informacji publicznej w BIP.

Prawo obywatela do informacji publicznej zapewnia art. 61 Konstytucji RP. Ustawa o dostępie do informacji publicznej (udip) wskazuje sposób realizowania tego prawa przez podmioty zobowiązane oraz formę, zakres i definicję udostępniania. Określa także jakie uprawnienia ma obywatel w zakresie dostępu do informacji publicznej.

Informacje publiczne udostępniane są m.in. poprzez zamieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na podstawie złożonego wniosku (w formie ustnej lub pisemnej) do właściwego podmiotu. Samorządy mają obowiązek niezwłocznego udostępniania informacji publicznych, a także zapewniania ich aktualności.

nowy nik informacja publiczna 1 sposoby udostepniania 1

Opis grafiki czytaj dalej »

W latach 2019-2021 rosła liczba skarg wpływających do sądów administracyjnych na bezczynność i na przewlekłe działanie organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

nik informacja publiczna jst 1 ilosc wnioskow 2

Opis grafiki czytaj dalej »

NIK przeprowadziła kontrolę (w czterech urzędach marszałkowskich, czterech starostwach i ośmiu urzędach gmin), w reakcji na sygnały o trudnościach w dostępie do informacji publicznej oraz stosowaniu ww. ustawy w jednostkach samorządu terytorialnego, które są usytuowane najbliżej obywatela.

Najważniejsze ustalenia kontroli

 • Wszystkie skontrolowane jednostki samorządu terytorialnego (16 jst) w latach 2020-2022 były przygotowane do realizacji obowiązków z zakresu udostępniania informacji publicznej. Jednakże w siedmiu jst przyjęto rozwiązania ograniczające dostęp do informacji publicznej.
 • Niezamieszczanie lub nieterminowe zamieszczanie niektórych informacji publicznych na stronach BIP wszystkich skontrolowanych jst było, w ocenie NIK, działaniem nieprawidłowym i nierzetelnym.
 • Brak zamieszczania przez 15 skontrolowanych jednostek przy niektórych informacjach metadanych, wymaganych przepisami udip, nie pozwalał na weryfikację ich prawidłowości i aktualności.
 • Niektóre samorządy nie udostępniły odpowiedzi na wnioski lub udostępniły je z opóźnieniem.

Skontrolowane organy jednostek samorządu terytorialnego większość obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej realizowały zgodnie z przepisami prawa i rzetelnie.

Zgodnie z przepisami ustaw ustrojowych w statucie każdej skontrolowanej jst zawarto zapisy dotyczące udostępniania informacji publicznych. Ponadto w 12 (z 16) samorządach przyjęto dodatkowe wewnętrzne regulacje w sprawie udostępniania tych informacji. Zagadnienia realizacji obowiązku udostępniania informacji publicznej w BIP i na wniosek zawarto w pięciu jst, z kolei w siedmiu jednostkach obowiązywały procedury w zakresie jednego z trybów udostępniania informacji publicznej.

W 13 samorządach zrealizowano, wynikający z rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, informacji niezbędnych do zamieszczenia ich na stronie głównej BIP. W trzech pozostałych jednostkach zrealizowano ten obowiązek w trakcie kontroli lub tuż po jej zakończeniu.

Z ustaleń kontroli wynika, że siedem samorządów przyjęło regulacje ograniczające dostęp do informacji publicznej poprzez wprowadzenie zapisów o jej odpłatności. Określono w nich wysokość opłat za kopię strony dokumentu, za przygotowanie informacji publicznej na nośniku elektronicznym oraz za wysłanie informacji pocztą tradycyjną. Udostępnienie tych regulacji w BIP poszczególnych jednostek stanowiło informację dla zainteresowanych o kosztach, jakie powoduje złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej, bez wzmianki, iż jednostka może nałożyć (ale nie musi) wymienione opłaty. Przyjęte rozwiązania kierownicy kontrolowanych jst wyjaśniali trudnością określenia poniesionych kosztów oraz wykładnią przepisu ustawy w zakresie „dodatkowych kosztów, związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku”, co w ich ocenie uzasadniało wprowadzenie tych regulacji. We wszystkich jednostkach regulacje ustalające stałe opłaty zostały jednak zniesione.

Wszystkie samorządy prowadziły strony BIP, których obsługę zapewniali pracownicy jednostek, w kilku przypadkach przy wsparciu technicznym podmiotów zewnętrznych. Mimo obowiązywania regulacji wewnętrznych udostępniania informacji w BIP, nie wszystkie jednostki udostępniły każdą z objętych kontrolą informacji w BIP, a wiele nie zostało udostępnionych niezwłocznie, jak nakazywały przepisy.

NIK kontrolą objęła 15 rodzajów informacji, ale jedynie w przypadku sześciu rodzajów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w udostępnianiu ich w BIP. Wykryte zaś nieprawidłowości dotyczyły:

 • dwanaście samorządów, wbrew ustawie o dostępie do informacji publicznej, nie udostępniało dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających. Jst podawały np. tylko tytuły i daty kontroli nie załączając jednak dokumentacji, do czego obligowała je ustawa;
 • w BIP sześciu jst nie było kompletnych lub/i aktualnych informacji na temat prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów, oraz sposobu udostępniania informacji w nich zawartych;
 • pięć jst nie udostępniło niezwłocznie w BIP imiennych wykazów głosowań radnych, co było niezgodne z przepisami odpowiednich ustaw;
 • jedenaście jst, wbrew przepisom odpowiednich ustaw, nie udostępniło w BIP aż 78 nagrań sesji rad gminy, powiatu i sejmiku województwa;
 • trzy samorządy nie udostępniły aktualnych informacji o swoim majątku;
 • trzy jst nie udostępniły dziewięciu oświadczeń o stanie majątkowym osób zobowiązanych do ich złożenia (spośród 846 objętych kontrolą oświadczeń).

Nieprawidłowości przy udostępnianiu informacji publicznej w BIP dotyczyły również opatrywania każdej z udostępnionych informacji danymi o osobach je wytwarzających lub/i odpowiedzialnych za ich treść (brak tych danych stwierdzono w ponad 25 proc. Informacji), a także o osobach udostępniających informacje w BIP (brak tych danych stwierdzono w ponad 19 proc. informacji). Ponadto brakowało danych o czasie wytworzenia lub/i czasie udostępnienia ich w BIP (dotyczyło to ponad 25 proc. informacji) oraz o podmiotach udostępniających informacje w BIP (dotyczyło to ponad 13 proc. informacji).

Każda z jednostek objętych kontrolą stosowała rozwiązania chroniące przed celowym spowolnieniem dostępu do treści widocznych w BIP. Zabezpieczono również dostęp do treści tych informacji oraz zapewniono nieprzerwaną dostępność informacji w Biuletynie.

W latach 2020–2022 (do końca marca) do skontrolowanych jednostek wpłynęło łącznie 5.713 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, z czego informacje udostępniono w 5.384 przypadkach. Tylko niewielki procent wniosków skutkował wydawaniem decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej (w kolejnych latach objętych kontrolą było to odpowiednio 2,3 proc., 3,5 proc. i 1,3 proc.).

Większość samorządów zadbała o rzetelne prowadzenie rejestrów wniosków o udostępnienie informacji publicznych, choć dwa z nich nie zarejestrowały łącznie 21 wniosków o informacje publiczne, a w rejestrze informacji publicznych jednej jednostki odnotowywano również wnioski innego rodzaju.

Zasadniczo wnioski o udostępnienie informacji publicznej w skontrolowanych samorządach załatwiane były terminowo i prawidłowo, a stwierdzone nieprawidłowości były nieliczne:

 • w sześciu jednostkach łącznie dziewięć informacji udostępniono po upływie terminu, bez informowania wnioskodawców, kiedy otrzymają wnioskowane informacje;
 • w dwóch jednostkach, w trzech sprawach, nie udostępniono informacji wcale;
 • w jednym starostwie nie wydano dwóch decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej;
 • w jednej gminie, bez podstawy prawnej, żądano podania danych wnioskującego;
 • w dwóch starostwach nie informowano wnioskodawców lub informowano z opóźnieniem o wysokości opłaty za udostępnienie żądanych informacji.

Zobacz pełny raport z kontroli:
NIK o realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań dotyczących udostępniania informacji publicznej – informacje szczegółowe (plik PDF) Rozmiar: 1,32 MB

Wnioski

do organów jednostek samorządu terytorialnego o:

 • wyeliminowanie regulacji ograniczających dostęp do informacji publicznej, w tym ustanawiających obowiązek wniesienia opłat za jej udostępnienie;
 • podjęcie działań w celu zapewnienia udostępniania informacji publicznych w sposób i terminach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, ustawach ustrojowych i rozporządzeniu BIP.

Do Prezesa Rady Ministrów sformułowano wniosek o podjęcie działań legislacyjnych (wniosek de lege ferenda) w celu określenia w ustawie o dostępie do informacji publicznej definicji legalnej pojęcia „informacja przetworzona”.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię