OGŁOSZENIE

Swoje święta mają właśnie babcie i dziadkowie, ale w województwie lubuskim o seniorów dbamy cały rok. Inwestujemy w potrzebną im infrastrukturę, namawiamy do korzystania z badań profilaktycznych oraz zachęcamy do aktywności.

 Pieniądze na dzienne domy pobytu

Marszałek Elżbieta Anna Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak

„Kiedyś domy dziennego pobytu nie były potrzebne, bo naszymi babciami, dziadkami opiekowaliśmy się w naszych rodzinnych domach. Teraz domów wielopokoleniowych jest coraz mniej, coraz więcej osób jest samotnych. Zadaniem samorządu jest stworzyć takie warunki, żeby seniorzy czuli się potrzebni. Temu służy inicjatywa dziennych domów pobytu” – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zapewnienie wszystkim starszym osobom komfortu wymaga sporych nakładów finansowych. W województwie lubuskim pochodzą one m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Tylko dotychczas środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pozwoliły zrealizować 26 projektów na kwotę 42 mln zł. Wsparcie w formie usług opiekuńczych i asystenckich uzyskało prawie, 2,7 tys. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki. Usługi świadczone są stacjonarnie w utworzonych placówkach takich jak dzienne domy pobytu i kluby seniora oraz w miejscu zamieszkania, jeżeli wymaga tego stan zdrowia oraz obecna sytuacja epidemiczna związana z koronawirusem.

Priorytetem na ten rok są szczepienia seniorów przeciwko grypie. Sejmik w budżecie województwa przeznaczył na ten cel 1 mln zł.

 Seniorzy mają głos
Od 2016 roku w naszym regionie funkcjonuje Lubuska Społeczna Rada Seniorów składająca się z 11 członków – przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego. Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, działającym przy Marszałku Województwa Lubuskiego na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Powołanie Rady przyczynia się do zwiększenia zaangażowania starszych mieszkańców województwa w życie społeczne, zapewnia seniorom wpływ na sprawy dotyczące jakości ich życia i wzmacnia więzi międzypokoleniowe.

wicemarszałek, Łukasz Porycki

Członkowie Rady służą wiedzą i doświadczeniem przy tworzeniu przez samorząd województwa rozwiązań na rzecz osób starszych. Obsługą Rady zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Dodajmy, że w 2017 r. odbył się I Lubuski Sejmik Seniorów.
„Jak zarząd województwa przykładamy wagę do spraw ważnych dla osób starszych. Chcemy zadbać o potrzeby starszych osób. W trudnym czasie epidemii dotychczasowe i obecne wsparcie nabiera szczególnie istotnego znaczenia” – podkreśla wicemarszałek Łukasz Porycki.

 Aktywizujemy seniorów
Od 2018 r. na konkursy na rzecz seniorów przeznaczyliśmy 1,4 mln zł. Pieniądze na tzw. Lubuskie Inicjatywy Senioralne cieszyły się dużym zainteresowaniem. O pieniądze mogły starać się organizacje pozarządowe, które następnie aktywizowały starsze osoby przez m.in. działalność kulturalną, sportową, kursy, szkolenia, warsztaty oraz wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej.
Dofinansowane projekty dotyczyły także rozwoju i promowania wolontariatu na rzecz osób starszych oraz grup samopomocowych. Główny cel był jeden, chodziło o wciągnięcie seniorów w aktywne życie społeczne, aby uniknęli wykluczenia.

 Lubuski Tydzień Seniora
Od ponad 20 lat na terenie województwa lubuskiego są organizowane coroczne obchody Lubuskich Tygodni Seniora. To bardzo ważne wydarzenie w skali regionu, które najczęściej składa się z dziesiątek propozycji przygotowanych specjalnie dla najstarszych mieszkańców. Są to m.in. propozycje kulturalne i towarzyskie. Chodzi przede wszystkim o zachęcenie środowisk senioralnych do aktywności społecznej. W trakcie Lubuskich Tygodni Seniora imprezy odbywają się na terenie całego województwa lubuskiego.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię