Zobacz całą Uchwałę NR XXXI/296/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego (PDF, 526.5 KB)
– pobierz

1 mln zł czeka na chętnych! Do 31 stycznia można nadsyłać zgłoszenia w konkursie dotyczącym dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach. Nie przegap okazji, skorzystaj z dofinansowania.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/296/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego ogłasza się nabór wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Lubuskiego dotacji na rok 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym w województwie lubuskim.

O dotacje może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
   Departament Infrastruktury Społecznej
   ul. Podgórna 7
   65- 057 Zielona Góra

lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7 w Zielonej Górze bądź w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Ignacego Mościckiego 6, w terminie do 31 stycznia 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kultury w Departamencie Infrastruktury Społecznej pod nr telefonu 68 45 65 299.