Granice obwodów głosowania w Międzyrzeczu

Burmistrz Międzyrzecza podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie w formacie PDF

Pamiętajmy, że:
W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza może dopisać nas do spisu wyborców, tylko jeśli:

 • mamy zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • nie ma nas w spisie wyborców, ale możemy udowodnić, że mieszkamy na stałe na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd gminy potwierdzi, że nie dostał zawiadomienia o tym, że nie mamy prawa do głosowania albo jesteśmy już w spisie wyborców w innym obwodzie,
 • mamy polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkamy za granicą. Możemy głosować na podstawie ważnego polskiego paszportu. W takiej sytuacji warto wziąć ze sobą również dokument, który potwierdzi, że mieszkamy na stałe za granicą (na przykład kartę pobytu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
 • nie ma nas w spisie dla danego obwodu głosowania, ale jesteśmy ujęci w spisie wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym,
 • jeśli opuścimy takie miejsce przed dniem wyborów. Trzeba to udowodnić, na przykład pokazując wypis ze szpitala.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • całkowitej niezdolności do pracy;
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  • zaliczeniu do II grupy inwalidów;
   a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • całkowitej niezdolności do pracy;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.