Przedstawiciele jednostek ochrony zdrowia, radni, przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, politycy i samorządowcy usiedli razem przy „okrągłym stole”, aby porozmawiać o problemach w ochronie zdrowia i poszukać dla nich rozwiązań.

–  „Od dekady ochrona zdrowia jest w Lubuskiem nr 1. Konsekwentnie realizujemy strategię. Naszą inteligentną specjalizacją jest zdrowie i jakość życia. Chcemy, aby nasze głosy dotarły do rządzących i były dla nich drogowskazem” – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Debatę moderował Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich, który na jej początku zwrócił uwagę na cztery obszary, przez pryzmat których należy spojrzeć na problemy ochrony zdrowia:

1. Pacjent – z tej perspektywy ważne są: krótszy czas oczekiwania na usługę, świadomość, wzrost oczekiwania co do jakości usług, w tym zachowania personelu, mniejsza potrzeba angażowania środków

2. Kadra medyczna – z tej perspektywy ważne są: utworzenie nowych zawodów medycznych, wykorzystanie tych, które funkcjonują bardziej efektywnie, utworzenie większej liczby miejsc na uczelniach medycznych, wyższe wynagrodzenia, mniej interwencjonizmu państwa w kształtowaniu wynagrodzenia

3. Pieniądze – pytanie: czy ustawa zakładająca, że 6 % PKB przeznaczane będzie na ochronę zdrowia pozwoli na ustabilizowanie systemu?; propozycje: otwarcie na dodatkowe ubezpieczenia, wyższe składki, wprowadzenie dopłat do niektórych świadczeń

4. Zarządzanie i infrastruktura – pytania: likwidacja NFZ – tak/nie?, czy wszystkie szpitale powinny być w jednych rękach, czy można zracjonalizować sieć szpitalną w oparciu o współpracę samorządów, czy utworzenie narodowej długookresowej strategii ochrony zdrowia ponad podziałami politycznymi?

Zobacz prezentację

Te cztery obszary otworzyły szeroką debatę o problemach ochrony zdrowia oraz pomysłach  na ich rozwiązanie. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele wielu stron związanych z ochroną zdrowia. Każdy poruszał inny ważny obszar tematyczny:

potrzeba decentralizacji: – Zależy nam na tym, żeby polityka w zakresie ochrony zdrowia była spójna ze sobą. Bo w tej chwili to samorządy odpowiadają za realizację, natomiast pieniądze są w Narodowym Funduszu Zdrowia – Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

– potrzeba reformy w ochrony zdrowia, podniesienia wydatków oraz inwestycji w kadry; – Oczekuję, że w końcu coś się zmieni, bo musi się zmienić, bo zamiast lepiej jest gorzej. W rankingach europejskich wypadamy fatalnie. Muszą być pieniądze – bez tego nie da rady. Europa nam ucieka. Nakłady na ochronę zdrowia są tam kilkukrotnie wyższe. Ważne są też kadry. Bez nich polegniemy. To także kształcenie pacjenta – musi być wyedukowany, żeby potrafił się poruszać w systemie. Potrzebna jest konkretna reforma – długookresowa strategia ponad podziałami – dr Marzena Plucińska, Przewodnicząca  Lubuskiej Rady Zdrowia

– potrzeba konsekwentnej realizacji długookresowej strategii oraz zwiększenia funduszy na ochronę zdrowia: – Po pierwsze zarządzenie i infrastruktura – tu jest potrzebna reforma. To zrobiliśmy w regionie. Zaczęliśmy od długookresowej strategii. Trzeba mieć plan i się go trzymać. Gdy jest plan to potrzeba wielkiej konsekwencji wielu stron w realizacji. Niemożliwe jest jednak zarządzenie bez pieniędzy. Musieliśmy przewartościować priorytety w Lubuskiem. Trzeba było zacząć od oddłużania i to dało nam kopa. Oczekuje nie tylko zwiększenia funduszu na ochronę zdrowia, ale przede wszystkim potrzebujemy programu oddłużeniowego. Skorzystaliśmy z rządowego programu i oddłużyliśmy ochronę zdrowia. To niesamowity oddech. Potrzeba większych nakładów organów prowadzących, bo nie ma nic ważniejszego niż zdrowie i jakość życia. Bez pieniędzy i planu nie zmienimy ochrony zdrowiaElżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

potrzeba koordynacji: – Mamy 3 ośrodki decyzyjne, które nie są ze sobą powiązane – płatnika, administrację rządową i samorządową. Dopóki te trzy organy nie będą ze sobą współdziałać, to nie będzie dobrych efektów. Obecnie jest wielki bałagan. Można np. zregionalizować płatnika – dr Tomasz Jarmoliński, Konsultant Wojewódzki w obszarze Pediatrii

Potrzeba komunikacji klinicznej i humanizacji medycyny oraz świadomości pacjentów:  – To nie kosztuje dużo, a jest możliwe w kontekście jakości usług i kształcenia kadry. Myślę o relacjach: lekarz-pacjent, lekarz-lekarz, pielęgniarka-pielęgniarka, itd. Sądzę, że jest to problem zaniedbany. Druga kwestia to wzmocnienie świadomości praw pacjenta w obszarze usług. Kolejna kwestia to edukacja zdrowotna społeczna, szczególnie w szkole. Tego brakuje w polskiej szkole – programu edukacji zdrowotnej – prof. Zbigniew Izdebski

potrzeba edukacji zdrowotnej, inwestycji w zdrowy styl życia: – Powinniśmy zadbać, żeby społeczeństwo rosło zdrowe. To inwestycje w sport. Tu się kształci pozytywne nawykiMarek Cieślak, Radny Województwa Lubuskiego

potrzeba wsłuchiwania się w głosy stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz opieki nad osobami starszymi: –  W organizacjach działają ludzie, którzy wiedzą czego im potrzeba. Apeluję, słuchajcie organizacji pozarządowych. Te problemy nas dotykają i my jesteśmy waszymi sojusznikami a nie wrogami – Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera

potrzeba stabilizacji procedur: – Ciągła zmiana reguł rozliczania to zabójstwo dla każdego szpitala. Jesteśmy ofiarami płatności za procedury. Potrzebna jest długofalowa polityka kadrowa i poprawa warunków pracy. Postawmy też na profilaktykęWeronika Rozenberger, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

potrzeba modernizacji systemu finansowania szpitali: – Szpital się rozwija, realizuje inwestycje, pozyskuje dofinansowanie i to się wiąże z ryzykiem, które polega na tym, że  za rozwojem technologicznym nie nadąża finansowanie. Ryczałt w warunkach szpitala jest nieadekwatny do jego możliwości. Jest mocno zaniżony. Problemem są szpitalne oddziały ratunkowe, które powodują duże straty szpitala. Natychmiast potrzebne jest dofinansowanie – 500 plus na każdego pacjentaJerzy Ostrouch, Prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

potrzeba długoterminowej strategii: – Podstawą do zmian jest długoterminowa strategia – perspektywy zmian. Bez tego nie będzie skutecznej ochrony zdrowiaAntoni Ciach, Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze

potrzeba wsparcia psychiatrii dziecięcej

potrzeba zwrócenia większej uwagi na podstawową opiekę zdrowotna: –  Brakuje dookreślenia koordynacji opieki nad pacjentem – pacjent błądzi po systemie. POZ stanowi dobre miejsce do rozwinięcia koordynacji. Drugi aspekt to profilaktyka. To lekarz rodzinny ma doskonale warunki do sprawowanie tej opieki. Trzecia to podniesienie jakości świadczeńElżbieta Tomiak – Konsultant Wojewódzki w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej

potrzeba wsparcia szpitali powiatowych oraz ich współpracy ze szpitalami wojewódzkimi, utworzenie funduszu wsparcia szpitali powiatowych

potrzeba zmian systemowych i współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i  Ministerstwa Zdrowia w zakresie edukacji zdrowotnej

potrzeba systemu monitorowania kolejek

potrzeba utworzenia ośrodków wysokiej specjalizacji dla lubuskiego

potrzeba standaryzacji wynagrodzeń i świadczeń,  racjonalizacji wydatków oraz przewidywalności: – Chciałabym bardzo standaryzacji wynagrodzeń wtedy nie będziemy konkurować i standaryzacji świadczeń. Ważne jest też partnerstwo. Potrzeba partnerstwa wszystkich podmiotów w ochronie zdrowie, a to polega na szacunku i poważnym traktowaniu. Jest dużo pieniędzy w systemie i trzeba się zastanowić, jak te pieniądze lepiej wydać. Przejście na ambulatoryjna opiekę zdrowotna. I – co będę zawsze powtarzać – potrzebna jest  profilaktyka. Apeluję o systemowy krajowy program w zakresie aktywności ruchowej, bo to zapewnia nam zdrowie. Mniej wydamy na leczenie. Kreowana powinna być moda na zdrowy styl życia. Efekty realizowanych przez nas programów profilaktycznych są niesamowite. Potrzebna jest też przewidywalność systemu, bo nie może być tak, że co chwilę się to wszystko zmieniaElżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego.

potrzeba zmiany systemu edukacji lekarzy: – Jeżeli chodzi o stypendia dla studentów medycyny, mające na celu ich zatrzymanie, to jesteście liderami w Polsce. Brakuje jednak asystentów, więc proponuję 1 tys. zł dla studentów ostatniego roku medycyny za asystowanie lekarzom i zdobywanie doświadczenia. Dla systemu od odciążenie od biurokracji  – Tomasz Grodzki, Senator RP

potrzeba asystentów medycznych oraz możliwości wyboru dla pacjenta: – Jestem za budowaniem konkurencji pomiędzy publiczną i prywatną ochroną zdrowia, co da pacjentowi wybór. Te dwa obszary powinny działań na zasadzie subsydiarnościWaldemar Sługocki, Senator RP


Tekst: Marzena Toczek
Informacja prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego