Marszałek Elżbieta Anna Polak zaprezentowała projekt budżetu województwa na 2018 rok. Będą pieniądze na rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 137, Słubice – Sulęcin – Międzyrzecz.

Marszałek Elżbieta Anna Polak

Dochody regionu zaplanowano na poziomie 427,6 mln zł, a wydatki – 479 mln zł. – „To budżet inwestycyjny. W przyszłym roku będziemy realizować kolejne ważne inwestycje dla regionu. Sporą część pieniędzy przeznaczymy też na inicjatywy obywatelskie, nie tylko dla młodych, ale po raz pierwszy też dla seniorów” – podkreśliła marszałek.

Budżet na 2018 rok jest nieco mniejszy od tego z 2017 roku, co wynika z przejęcia zadań melioracyjnych i przeciwpowodziowych przez Wody Polskie.
„Ta różnica to projekty, które planowaliśmy i już w tym roku realizowaliśmy z Banku Światowego” –  wyjaśniła marszałek. Przypomnijmy, że chodzi tu o zabezpieczenie przeciwpowodziowe Słubic, Nowej Soli i odcinka Wężyska-Chlebowo.

Rezerwę celową zaplanowano na poziomie 7,8  mln zł, a ogólną na poziomie  4,7 mln zł.
„W rezerwie ogólnej zaplanowaliśmy wkłady własne do projektów, co do których nie ma jeszcze podjętej decyzji. One będą uruchamiane natychmiast, jak tylko będzie taka możliwość” – dodała marszałek Polak.

Deficyt województwo będzie miało na poziomie 51,8 mln zł.  – „Jest to deficyt inwestycyjny. Dobra informacja jest taka, że dla samorządów rząd uwalnia próg możliwości zadłużenia. Chodzi głównie o inwestycje z udziałem środków unijnych. Zmiany te wprowadzane są po to, żeby samorządy mogły realizować duże inwestycje o znaczeniu regionalnych z udziałem kapitału unijnego” – poinformowała marszałek.

Deficyt będzie pokryty z kredytu: 12 mln zł oraz wolnych środków w 39,8 mln zł – są to zadania, które nie zostały uruchomione przede wszystkim z powodu nieskutecznych przetargów.

Dochody z podatku PIT zaplanowano na poziomie 34,6  mln, a dochody z CIT 92,7 mln zł. To wzrost w stosunku do kolejnych lat. – „To wyraźnie pokazuje, że rozwój gospodarczy w regionie jest na coraz wyższym poziomie. Widać to również w PKB.  Ale przede wszystkim zwiększyła się liczba mikro i małych firm. To też skutki inwestycji z udziałem funduszy unijnych” – wyjaśniła marszałek.

Elżbieta Anna Polak przedstawiła także najważniejsze zadania, jakie samorząd zamierza zrealizować w 2018 roku.

 Najważniejsze zadania:
Zakończenie prac związanych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego WL
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych – 30 tys. zł
Lubuski e-Urząd II – 5,2 mln  zł
Lubuskie e-Zdrowie – 14,9 mln zł
Zakup  dwóch  pasażerskich pojazdów kolejowych; Projekt w ramach RPO L-2020: całkowita wartość projektu;  41,5 mln zł, wkład własny z budżety województwa 3,1 mln zł
Inwestycje drogowe: 70,3 mln zł
Odnowy dywanikowe: 3 mln zł
Bieżące utrzymanie dróg: 19 mln zł
RPO Lubuskie 2020: 265 konkursów; alokacja: 265 mln zł
Lubuszanie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych – 1 mln zł
Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego – 900 tys. zł
Szpital w Gorzowie: Zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Ośrodka Radioterapii – 4 mln zł
Budowa Bazy HEMS  – 2,4 mln zł
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień  i Współuzależnienia w Zielonej  Górze – Modernizacja budynku – 1 mln zł
Dofinansowanie rozbudowy Muzeum w Bogdańcu: 300 tys. zł
Dofinansowanie rozbudowy Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewe: 262 tys. zł
Dofinansowanie realizacji zadań związanych z modernizacją Regionalnego Centrum Animacji Kultury: 3,1 mln zł
Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Muzeum Ziemi Lubuskiej: 2,6 mln zł
Wsparcie przedsiębiorców z branży turystycznej, m.in. poprzez udział w targach w kraju i za granicą: 1,4 mln zł

Ważnym punktem są zadania, które realizowane będą w ramach tzw. budżetu obywatelskiego.
– „Nie robimy konkursu jak gminy, ale wiele środków decentralizujemy. To zarówno środki w zakresie spraw społecznych, jak i w zakresie rolnictwa i środowiska” –  wyjaśniła marszałek.

 BUDŻET OBYWATELSKI
Budżet Inicjatyw Obywatelskich – Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – 1 mln zł
Budżet Inicjatyw Obywatelskich 50+ – 300 tys. zł
Program Lubuskie siłownie pod chmurką:  92,6 tys. zł
Program Rekreacja nad lubuską wodą (rewitalizacja kąpielisk): 360 tys. zł
Środki dla organizacji pozarządowych, w zakresie: edukacji, kultury, kultury fizycznej, turystyki regionalnej i przeciwdziałania alkoholizmowi – 1,9 mln zł
Obchody 100-lecia Niepodległości Polski – 500 tys. zł
Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 950 tys. zł
Dofinansowanie do procedur In Vitro – 100 tys. zł
Otwarte Konkursy dla organizacji pozarządowych –  400 tys. zł
Dotacje dla gmin i powiatów do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 955 tys. zł
Program Odnowy Wsi – 800 tys. zł
Stypendia:
– Sportowe – 188,2 tys. zł

– Naukowe, twórcze i artystyczne – 73,5 tys. zł

Dofinansowanie budowy hali sportowej w powiecie słubickim – 1 mln zł
Dotacje dla gmin na renowacje zbiorników wodnych służących małej retencji – 80 tys. zł
Udzielanie dotacji celowych ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej dla gmin, powiatów i osób fizycznych – 1,2 mln zł

Zobacz całą prezentację  

Członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak poinformował także, że w przyszłym roku ruszają konkursy w ramach Europejskiej Współpracy  Terytorialnej – programu Interreg.
„W przyszłym roku odbędą się trzy posiedzenia Komitetu Monitorującego w zakresie dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz współpracy administracji i mieszkańców” – poinformował.

Projekt budżetu dla województwa na rok 2018 pozytywnie ocenił przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz. – „Rok 2018 będzie czasem realizacji znaczących i skokowych zadań inwestycyjnych. Inwestycje regionalnego mają służyć rozwojowi regionalnemu. Przykładem jest most w Milsku. Ważne są także duże inwestycje w kulturę” – wyjaśnił.
Pozytywnie o planowanym budżecie mówił także Mirosław Marcinkiewicz – wiceprzewodniczący sejmiku.  – „To jest kolejny dobry budżet. Zrównoważony – z jednej  strony inwestycyjny, a z drugiej prospołeczny” – podkreślił.

Józefa Chalecka, skarbnik województwa poinformowała, że uchwała budżetowa, Wieloletni Plan Finansowy i możliwości zaciągnięcia kredytu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Pozytywnie o budżecie wypowiedziały się też wszystkie komisje sejmikowe.


Materiał prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego