oze energia odnawialna lubuskie 001
Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że pod koniec 2020 roku w województwie lubuskim istniało 58 instalacji posiadających koncesję na wytwarzanie energii z OZE o łącznej mocy zainstalowanej ok. 39 megawatów …

W Lubuskiem widać dynamiczny rozwój energetyki odnawianej. Ilość generowanej energii z OZE w latach 2015 – 2019 wzrosła aż o 370 GWh, a jej udział w produkcji energii ogółem wzrósł z 14,4% w 2015 r. do 21,6% w 2019 r.

„Województwo lubuskie jest regionem, który przykłada wielką wagę do ochrony środowiska, powietrza, klimatu. Dlatego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przewidziano na ten cel spore środki. Mowa o kilkuset milionach złotych. Projekty dotyczą termomodernizacji, zwalczania nieekologicznych źródeł ciepła oraz właśnie OZE” – mówi członek zarządu Marcin Jabłoński.

Jedną z form Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), która szczególnie rozwija się w naszym regionie, jest fotowoltaika. Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że pod koniec 2020 roku w województwie lubuskim istniało 58 instalacji posiadających koncesję na wytwarzanie energii z OZE o łącznej mocy zainstalowanej ok. 39 megawatów. W przypadku sieci elektroenergetycznych spółki dystrybucyjne realizują zadania polegające na wdrażaniu inteligentnych rozwiązań, m.in. w celu przyłączania nowych niskoemisyjnych źródeł energii.

Przypomnijmy, że istotny wkład w rozwój OZE w naszym regionie ma samorząd województwa. Z ramienia urzędu marszałkowskiego, m.in. był prowadzony konkurs, dedykowany odnawialnym źródłom energii. Wpłynęło na niego blisko 170 wniosków. Do dofinansowania wybrano prawie 60 projektów, które otrzymają ponad 60 mln zł.

Równolegle, na bieżąco przedsiębiorstwa gazownicze rozbudowują sieć gazową, umożliwiając odbiorcom przemysłowym, gospodarstwom domowym oraz innym podmiotom na swobodny dostęp do gazu sieciowego.

Dodatkowo trwają prace, które pozwolą na połączenie terenu województwa lubuskiego z siecią najwyższych napięć (400 kV), m.in. poprzez stację Baczyna, a w nieodległej przyszłości nastąpi wzmocnienie połączeń z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym w południowej części regionu (stacja Żagań oraz stacja Zielona Góra). Z wymienionych stacji najwyższych napięć wyprowadzone zostaną sieci dystrybucyjne, zwiększając pewność zasilania oraz bezpieczeństwo energetyczne województwa lubuskiego.

Realizowana linia elektroenergetyczna 400 kV połączy dwie stacje węzłowe:

  • SE 400/220/110 kV Plewiska: zlokalizowaną w gminie Komorniki, w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania,
  • SE 400/110 kV Baczyna: realizowaną jako odrębne zadanie inwestycyjne nową stację zlokalizowaną w gminie Lubiszyn, sąsiadującej z Gorzowem Wielkopolskim.

Usytuowanie w/w stacji elektroenergetycznych wpływa na potencjalne możliwości lokalizacji linii elektroenergetycznej będącej ich połączeniem. Niezależnie od wyboru szczegółowej trasy linii, przebiegać ona będzie przez kilkanaście gmin i kilka powiatów w dwóch województwach lubuskim i wielkopolskim.

Schematycznie budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Baczyna-Plewiska utworzy następujące połączenie w KSE:

mapka bcn 768x813
Realizacja zamierzeń inwestycyjnych PSE S.A. wpłynie na możliwość przyłączenia do KSE dodatkowych źródeł OZE (w zakresie wytwarzania energii) i bezpieczeństwo lokalizacji nowych przedsięwzięć gospodarczych …

Linia 400 kV Baczyna-Plewiska jest częścią programu rozbudowy systemu przesyłowego w północno-zachodniej części kraju. Stworzenie nowego węzła w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego (SE Baczyna) i zapewnienie dwustronnego zasilania poprzez połączenia 400 kV z Krajnika i Plewisk zapewni poprawę warunków wyprowadzenia mocy z OZE zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra. Ponadto, realizacja zamierzeń inwestycyjnych PSE S.A. wpłynie na możliwość przyłączenia do KSE dodatkowych źródeł OZE (w zakresie wytwarzania energii) i bezpieczeństwo lokalizacji nowych przedsięwzięć gospodarczych, m.in. w specjalnych strefach ekonomicznych zlokalizowanych w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, Międzyrzecza i Poznania.

Kolejnym celem przedmiotowej inwestycji jest zapewnienie niezawodnego pokrycia rosnącego zapotrzebowania na moc na obszarze północnej i zachodniej części Polski. Ma także kluczowe znaczenie dla skorelowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z systemami europejskimi współpracującymi synchronicznie w ramach ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) w zakresie wymiany mocy.

Przedsięwzięcie to służy realizacji misji Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w zakresie wykonania obowiązków określonych w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku – dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów jako kierunek zmian strategicznych w perspektywie kolejnych dziesięciu lat.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego