OGŁOSZENIE

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze po prawie dwóch miesiącach powoli przywraca planowe przyjęcia pacjentów na poszczególnych oddziałach. Do tej pory bowiem działały przede wszystkim w trybie pilnym i ostrym. Gorzowska lecznica także stopniowo uruchamia działalność przyszpitalnych poradni oraz zakładów diagnostycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami przyjęć w szpitalach i poradniach podległych samorządowi województwa.

  Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Szpital po prawie dwóch miesiącach powoli przywraca planowe przyjęcia pacjentów na poszczególnych oddziałach. Do tej pory bowiem działały przede wszystkim w trybie pilnym i ostrym. O tym, kto będzie hospitalizowany w pierwszej kolejności, decydują kierownicy poszczególnych oddziałów, biorąc pod uwagę stan pacjentów, rokowania oraz prawdopodobieństwo pogorszenia się ich stanu zdrowia. Każdy z pacjentów najpierw musi przejść badanie wykluczające koronawirusa.

Zanim pacjent będzie miał wyznaczony termin przyjęcia na oddział, najpierw tj. 2-3 dni wcześniej, zostanie telefonicznie zaproszony do szpitala na badanie w kierunku COVID-19. Wynik negatywny jest podstawą do przyjęcia chorego na oddział.

Gdzie się zgłosić na pobranie wymazu?

 • pacjenci oddziałów w budynku głównym szpitala – namiot przed wejściem głównym od strony parku, następnie pokój 015 w godz. 8:00-14:00
 • pacjenci Klinicznego Oddziału Chorób Płuc, Chirurgii Klatki Piersiowej, Radioterapii – namiot przez Klinicznym Oddziałem Chorób Zakaźnych w godz. 9.00-10.00
 • pacjenci Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Onkologii – Izba przyjęć budynku L w godz. 10:00-12:00.

Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin na oddziałach.

  SPZOZ Medkol w Zielonej Górze
Poradnie przyjmują pacjentów wg terminarza w następujący sposób: w przypadkach pilnych w gabinetach lekarskich oraz w postaci teleporady. Pacjenci są informowani o sposobie udzielenia porady. Podczas teleporady pacjent uzyskuje konsultacje specjalisty lub lekarza POZ, e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie.
W przypadku konieczności wynikających ze wskazań medycznych po wstępnej konsultacji telefonicznej, pacjent jest umawiany na wizytę w poradni. Stopniowo zmniejszamy ilość realizowanych teleporad i coraz więcej pacjentów korzysta z usług medycznych w przychodni. Ograniczenia są spowodowane koniecznością zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy pacjentami na korytarzach.
Od początku ogłoszenia stanu epidemii, każdy pacjent wchodzący do przychodni ma wykonywany pomiar temperatury i wypełnioną ankietę zgodnie z zaleceniami.

Jedynie poradnia urologiczna w Lubsku w maju nie świadczy usług medycznych (lekarz tam zatrudniony odpowiada za kierowanie zespołem ds. zakażeń i świadczy gotowość i zapewnia bezpośrednie leczenie pacjentów zakażonych i podejrzanych o zakażenie COVID-19 w Szpitalu w Żarach).

  SPZOZ Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp.
Od 11 maja przywrócone zostały przyjęcia w następujących poradniach: – stomatologiczna, – ortodontyczna, – urologiczna, – chirurgii dziecięcej, – okulistyczna, – chirurgii urazowo ortopedycznej, – położniczo ginekologiczna, – kardiologiczna, – chirurgii ogólnej, – neurologiczna, – otolaryngologiczna, – diabetologiczna i  zdrowia psychicznego.

13 maja rozpoczęła funkcjonowanie poradnia Medycyny Sportowej. Jedyną poradnią, która dotychczas nie wznowiła prac jest poradnia dermatologiczna (lekarz w grupie ryzyka).

  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
Od 4 maja w ośrodku można skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Przyjęcia w Zakładzie Rehabilitacji odbywać się będą z zachowaniem reżimów sanitarnych określonych w wytycznych oraz w ilości pacjentów zapewniających bezpieczne korzystanie z zabiegów zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Pacjenci informowani są o zasadach przyjęć pod numerami telefonów:

 • sekretariat: 68 328 4800
 • rejestracja 68 3284820 i 68 3284830
 • Zakład Rehabilitacji WOMP 068 3284809 i 68 3284808

W WOMP realizowane będą nadal badania profilaktyczne pracowników, u których konieczność i terminowość badań wynika z przepisów prawa. Placówka realizować będzie z ograniczeniami przyjęcia pacjentów (kierowców) kierowanych przez starostwa powiatowe i policję.

  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
4 maja placówka wznowiła przyjęcia pacjentów na rehabilitację leczniczą w ramach patologii zawodowej oraz w ramach projektu: Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą.
Od 18 maja planowane są przyjęcia pacjentów w Poradni Chorób Zawodowych oraz kierowców. Badania profilaktyczne wstępne i kontrolne, badania w trybie odwoławczym wykonywane są na bieżąco, natomiast nadal wstrzymane są badania okresowe. Pacjenci rejestrowani są wyłącznie telefonicznie.

  Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.

29 lutego szpital został postawiony w stan podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem i zachorowaniami na COVID-19. Oddział chorób płuc został przekształcony w oddział zakaźny. Wymusiło to zmiany organizacyjne dot. pracy w poradniach specjalistycznych i pracowniach, które obecnie świadczą usługi w formie zdalnej (e-porady). Przy czym poradnia onkologiczna, kardiologiczna praz geriatryczna w uzasadnionych przypadkach świadczą wizyty bezpośrednie. Bez zmian realizowane są planowane przyjęcia pacjentów na oddział gruźlicy, chemioterapię, oddział rehabilitacji kardiologicznej, oddział rehabilitacji pulmonologicznej, do zakładu opiekuńczo – leczniczego oraz do programu astmy oskrzelowej.

Wszystkie przyjęcia do ww. oddziałów i wizyty w poradniach specjalistycznych odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem lub rejestracją telefoniczną.

  Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Przy izbie przyjęć zostały rozstawione namioty, w których odbywa się wstępna segregacja pacjentów przeprowadzana przez żołnierzy WOT. W przyszłym tygodniu planuje się przywrócić przyjęcia do oddziałów terapeutycznych, m.in. do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu. 11 maja wznowiono działalność Pracowni Fizjoterapii. Nadal, do odwołania, pozostaje zawieszona działalność Oddziału Psychiatrycznego Dziennego.

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu
Szpital przyjmuje pacjentów na następujące oddziały: Całodobowe Oddziały Psychiatryczne, Psychogeriatrię, Detoksykacji Alkoholowej oraz Detoksykacji od Substancji Psychoaktywnych, Zakładu Fizjoterapii, Poradni Neurologicznej oraz Zdrowia Psychicznego.

W Poradniach Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze i Sulechowie oraz Dziennego Oddziału Psychiatrycznego udzielane są teleporady, ale szpital rozważa ich ponowne uruchomienie. W szpitalu nadal obowiązuje zakaz odwiedzin chorych.

  Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek
Przyjęcia pacjentów odbywają się w wyjątkowych przypadkach i w sytuacjach uzasadnionych. Oznacza to, że pacjenci są przyjmowani wyłącznie po detoksykacji. W pierwszej kolejności trafiają na tzw. oddział przejściowy, zapewniający izolację. Każdy z pacjentów po 7 dniach ma przeprowadzane badanie na COVID-19 metodą Real Time PCR. Jeśli ma wynik ujemny, jest kierowany do oddziału na filii Joker w Jordanowie. Tam dokończony jest proces kwalifikacyjny, który trwa około 1 tygodnia i pacjent jest kierowany do oddziału filialnego na I etap terapii.
Takie zasady przyjmowania pacjentów będą stosowane w Ośrodku do 24 maja. Od 25 maja najprawdopodobniej warunki przyjęć zostaną złagodzone i będą przyjmowane osoby również spoza szpitali.

  SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
W placówce wciąż obowiązuje zakaz odwiedzin, ale szpital rozszerza zakres przyjęć. Na pododdział obserwacyjny przyjmowani są nie tylko pacjenci ze wskazaniami dotyczącymi zagrożenia życia własnego lub innej osoby (tak było dotychczas), lecz także pacjenci planowi, którzy mając skierowanie do szpitala, nie zostali przyjęci ze względu na epidemię. Wszystkie osoby trafiają najpierw na 7-dniową obserwację, a następnie mają wykonywany test na obecność koronawirusa.

  Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie
O trybie przyjęć decyduje konsylium lekarskie powołane przez Prezesa Zarządu. Wszyscy pacjenci w dniu przyjęcia do szpitala mają wykonywany test COVID-19 oraz są kierowani na specjalnie utworzony oddział izolacyjny, w którym oczekują na wynik badania. Po otrzymaniu wyniku testów (przeważnie w czasie do 24 godz.), w przypadku ujemnego wyniku są przekazywani z oddziału izolacyjnego na oddział ortopedyczny na którym są przygotowywani do zabiegu ortopedycznego.
Po zabiegu ortopedycznym, ze wskazań medycznych są przekazywani na oddział rehabilitacji, na którym to są poddawani zabiegom fizjoterapeutycznym.

  Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Gorzowska lecznica stopniowo uruchamia działalność przyszpitalnych poradni oraz zakładów diagnostycznych. Wejście do szpitala jest ściśle kontrolowane i możliwe przez główne wejście, SOR, Ośrodek Radioterapii oraz wejście do Zakładu Medycyny Nuklearnej (budynek apteki) lub w przypadku przyjęć na oddziały przez specjalnie do tego ustawiony namiot. Każda osoba wchodząca do szpitala zostaje poddana obowiązkowemu mierzeniu temperatury ciała.

Wznowione zostały przyjęcia na niektóre oddziały szpitalne. Pacjenci, którzy zostali poinformowani telefonicznie o nowym terminie przyjęcia zgłaszają się o wskazanej godzinie do namiotu ustawionego przy budynku na ul. Dekerta 1, gdzie przeprowadzany jest triage, wypełniana ankieta oraz pobierany wymaz w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Badanie realizowane jest w szpitalnym Zakładzie Mikrobiologii. Na wynik pacjent oczekuje w przygotowanej do tego celu sali konferencyjnej.

Przyjęcia planowe zostały przywrócone na:

 • Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej
 • Oddziale Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
 • Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej
 • Oddziale Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii
 • Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Ginekologii
 • Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej

W maju następuje stopniowe przywracanie działania poradni specjalistycznych, ale wciąż działają one z pewnymi ograniczeniami. Poniżej szczegóły:

Poradnie pracujące normalnie:

 • Wojewódzka Przychodnia Laryngologiczna;
 • Poradnia Radioterapii;
 • Wojewódzka Poradnia Chirurgii Ogólnej;
 • Poradnia Diabetologiczna Wieku Rozwojowego;
 • Poradnia Chirurgii Naczyniowej;
 • Poradnia Gastrologiczna

Wojewódzka Przychodnia Chirurgii Dziecięcej pracuje normalnie – pacjenci nieobsłużeni są informowani telefonicznie lub listownie o nowym terminie.

Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna pracuje normalnie – pacjenci nieobsłużeni są informowani telefonicznie lub listownie o nowym terminie, wyznaczono dodatkowe dni pracy poradni.

Wojewódzka Poradnia Urologiczna pracuje normalnie – pacjenci nieobsłużeni są informowani telefonicznie lub listownie o nowym terminie.

Wojewódzka Poradnia Onkologiczna pracuje normalnie, istnieje również możliwość teleporad.

Poradnia Urologii Dziecięcej pracuje normalnie – pacjenci nieobsłużeni są informowani telefonicznie lub listownie o nowym terminie.

Poradnia Preluksacyjna od 25.05 będzie pracować normalnie – pacjenci nieobsłużeni będą informowani telefonicznie lub listownie o nowym terminie.

Poradnia Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby Program Lekowy – pracuje normalnie.

Wojewódzka Poradnia Ginekologiczno – położnicza PGIN – badania prenatalne – pracuje normalnie.

Poradnie działające z pewnymi ograniczeniami:

Wojewódzka Poradnia Okulistyczna na bieżąco przyjmowane są przypadki nagłe/urazy, nie ma planowych wizyt – pacjenci nieobsłużeni są informowani telefonicznie lub listownie o nowym terminie.

Wojewódzka Przychodnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na bieżąco przypadki nagłe/urazy, nie ma planowych wizyt – pacjenci nieobsłużeni są informowani telefonicznie lub listownie o nowym terminie.

Wojewódzka Poradnia Leczenia Zeza pracuje, ale odbywają się tylko wizyty, bez ćwiczeń.

Wojewódzka Poradnia Neurochirurgii przyjmowani są jedynie pacjenci poszpitalni nie ma planowych wizyt. Pacjenci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie o nowym terminie.

Poradnia Hematologiczna pracuje, nie ma planowych wizyt – pacjenci nieobsłużeni będą informowani telefonicznie lub listownie o nowym terminie.

Poradnia Reumatologiczna – program lekowy funkcjonuje normalnie, jest możliwość teleporad w poniedziałki.

Wojewódzka Poradnia Ginekologiczno-Położnicza pracuje z ograniczeniami, nie ma planowych wizyt, pacjenci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie o nowym terminie.

Konsultacyjna Poradnia Patologii Noworodka pracuje, ale nie ma planowych wizyt, pacjenci proszeni są o telefoniczne umówienie się na wizytę (95) 7331 417

Dział Rehabilitacji pracuje, ale nie ma planowych wizyt, pacjenci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie o nowym terminie.

Na zasadzie teleporad działają następujące poradnie:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych;
 • Poradnia Pulmonologiczna dla dzieci;
 • Poradnia Transplantacyjna;
 • Poradnia Geriatryczna;
 • Endokrynologiczna dla dzieci;
 • Wojewódzka Poradnia Leczenia Bólu;
 • Poradnia Nefrologiczna dla Dorosłych;
 • Wojewódzka Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Aktualnie nie zostało przywrócone działanie następujących poradni:

 • Wojewódzka Przychodnia Chirurgii Stomatologicznej
 • Poradnia Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby
 • Punkt Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej pracuje na zasadzie tele i wideoporad.

Pacjenci powinni dzwonić pod numer 95 7331 240 lub 95 7331 238. Tam zostaną zarejestrowani i przełączeni do gabinetów lekarskich. Lekarz po rozmowie zadecyduje o dalszym postępowaniu (np. wypisze e-receptę, e-zwolnienie, i udzieli dalszych wskazówek.

Hostel w Ośrodku Radioterapii pracuje bez zmian.

Rzeczy dla osób hospitalizowanych można dostarczyć do holu głównego od godz. 11.00 do 12.00 i od 17.00 do 18.00 w workach podpisanych imieniem i nazwiskiem osoby hospitalizowanej oraz wskazaną nazwą oddziału.

Osoby zainfekowane proszone są o pozostanie w domu.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię