OGŁOSZENIE

Szpital Miejski w Międzyrzeczu Sp. z o.o.
Szpital Miejski w Międzyrzeczu Sp. z o.o.

Latem w Szpitalu Miejskim Sp. z o.o. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Międzyrzeckiego dokonał kontroli w zakresie funkcjonowania placówki medycznej.

Z protokołu pokontrolnego dowiadujemy się, że kontrolę przeprowadzono w dniach od 22 czerwca do 25 września 2018 roku.

Zespół kontrolny w składzie:
– Robert Krzych – przewodniczący Zespołu Kontrolnego;
– Beata Kwiatkowska – członek Zespołu Kontrolnego;
– Jerzy Kuźmicz – członek Zespołu Kontrolnego;
– Jarosław Soroka – członek Zespołu Kontrolnego
dokonał kontroli funkcjonowania Szpitala Miejskiego w dwóch obszarach. Pierwszym były kwestie związane z pożyczkami i kredytami zaciągniętymi przez spółkę. Drugim było obniżenie kontraktu przez Narodowy Fundusz Zdrowia i ustalenie przyczyn oraz rozmiaru szkody wynikłej z takiego działania, a także ustalenie osoby odpowiedzialnej za ten stan rzeczy.

W kwestii pożyczek komisja ustaliła, że Szpital zaciągnął w sumie trzy pożyczki finansowe, po analizie których ustalono, że nie odbiegają one od warunków rynkowych. Niemniej na podstawie wzrostu marży pożyczkodawców stwierdzono spadek wiarygodności kredytowej Spółki.

Natomiast w kwestii obniżenia kontraktu przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ujmując problem w dużym uproszczeniu wynika, iż szkoda jaką wyrządzono kontrolowanej Spółce wyniosła 296.101, 61 zł., przemnożona przez liczbę miesięcy, tj. od 01.10.2017 do 31.08.2018 r., co daje łączną kwotę 2.961.016,10 zł., kwota ta powinna zostać pomniejszona o koszty zmienne niewykonanych świadczeń.

Dalej , na piątej stronie protokołu czytamy:
„Niezależnie od przyczyn sytuacji mamy do czynienia albo z brakiem nadzoru nad bieżącym funkcjonowaniem Spółki, albo z błędnym zinterpretowaniem nowego sposobu rozliczania ryczałtów. Co do błędów w przyjętych założeniach to nie jest to błąd usprawiedliwiony albowiem kwestia rozliczania ryczałtów i ich wpływ na kontraktowanie w okresach następnych wynikał z przepisów powszechnie obowiązujących, zaś Prezes Szpitala dysponował stosownymi służbami prawnymi, nadto z wspomnianego wcześniej pisma NFZ wynika jednoznacznie iż szczegółowe informacje były udzielane przedstawicielom szpitali podczas spotkań w NFZ. Co więcej, można odnieść wrażenie, że sposób rozliczania ryczałtów był powszechnie znany, albowiem zasady rozliczania pojawiły się w branżowej parsie, np. artykuł, pt. „Ministerstwo wyjaśnia sposób obliczania ryczałtu, szpitale nadal pytają” autor Wojciech Kuta „RYNEK  ZDROWIA” 18.09.2017 r.

Prezes Szpitala w swoich wyjaśnieniach powołuje się na „strajk włoski” personelu medycznego, nie mniej jednak w przedłożonych przez niego dokumentach na próżno szukać śladów takiego problemu, w szczególności kłopoty te nie były sygnalizowane podczas posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki…

Niezależnie od tego czy powodem był brak wiedzy, czy też podnoszony przez prezesa „strajk włoski”, główna przyczyna tego stanu problem tkwi w osobie zarządzającej Spółką i to ona ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie ryczałtu, a tym samym za szkodę wyrządzoną Spółce. Szkoda w wysokości 2.961.016,10 zł. ( na dzień 31.08.2018 r.) nawet jeżeli pomniejszymy ją o koszty zmienne mieści się w kategorii szkody wielkich rozmiarów…

Reasumując, rozmiar szkody wyrządzonej przez działanie lub zaniechanie Prezesa Spółki tylko na dzień 31.08.2018 r. może stanowić szkodę wielkich rozmiarów tym bardziej, że z miesiąca na miesiąc mamy do czynienia z przyrostem wartości szkody.”

Na stronie siódmej protokołu czytamy:
„Zespół Kontrolny doszukuje się także odpowiedzialności w działalności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynikającej z art. 293 §1 Kodeksu spółek handlowych, albowiem mając świadomość reformy sposobu rozliczania usług medycznych przez NFZ, w okresie pierwszego kluczowego kwartału obowiązywania nowych zasad, nie zweryfikowała i nie skontrolowała bieżącej działalności Szpitala.”

Niestety Szpital Miejski Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego i w związku z uwarunkowaniami prawnymi Zespół Kontrolny miał mocno ograniczone możliwości prowadzenia działań kontrolnych. Przy pełnym dostępie do źródłowych dokumentów zapewne obraz kontrolowanego Szpitala byłby pełniejszy, a wnioski bogatsze.

Komisja niestety nie przedstawiła analizy nastrojów i spostrzeżeń ze strony tych, którzy są zmuszeni korzystać z usług świadczonych w tej medycznej placówce. Tu zapewne potencjalni pacjenci, czy jak kto woli świadczeniobiorcy przekazaliby członkom komisji wiele bezcennych spostrzeżeń i wniosków związanych z codzienną obsługą pacjentów. Być może dowiedzielibyśmy się także o tym jak są przestrzegane obowiązujące w Szpitalu procedury i jak, np. zachowuje się personel medyczny w stosunku do pacjentów.

W artykule zaprezentowane są tylko wybrane fragmenty  pokontrolnego protokołu. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu, który udostępniamy w formacie JPG i PDF.

Pobierz Protokół pokontrolny w formacie PDF



Z ewentualnymi uwagami i wnioskami mogą Państwo się podzielić w komentarzach na dole strony. Przypominamy, że wpisy ukazują się po naszej akceptacji. Takie działanie wymusza na redakcji obowiązujące w naszym kraju prawo i nie wiąże się to z tak zwaną cenzurą.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię