OGŁOSZENIE

Zmiany w funkcjonowaniu Wydziału Komunikacji w Międzyrzeczu

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu opublikował zasady postępowania i procedury jakie obowiązują właścicieli pojazdów podczas pandemii koronawirusa.

Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa może powodować trudności w załatwianiu spraw w urzędach, również w wydziałach komunikacji. Wiąże się to z wdrożonymi w urzędach środkami zapobiegawczymi, jak i sytuacją kadrową. Powyższe działanie podyktowane są również dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Jak już wiemy urząd jest wyłączony z bezpośredniej obsługi klienta, wszystkie sprawy niecierpiące zwłoki będą załatwiane telefonicznie lub mailowo.

Co możemy załatwić?
Sprawy z zakresu działania Wydziału Komunikacji, takie jak: rejestracja pojazdu, rejestracja czasowa pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia pojazdu.
Powyższe sprawy można załatwiać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PWPW. Jednocześnie urzędnicy zachęcają do składania wniosków zgłoszenia zbycia/nabycia w formie elektronicznej (skrzynka podawcza ePUAP) lub korespondencyjnie.

Brak miejsca na pieczątkę z przeglądu technicznego w dowodzie rejestracyjnym

Wymagane dokumenty
Gdy w dowodzie rejestracyjnym nie ma już miejsca na kolejną pieczątkę z przeglądu, w normalnej sytuacji musisz wymienić dowód rejestracyjny. Jeśli natomiast, musisz wymienić dowód z naprawdę poważnego powodu, np. wyjeżdżasz samochodem ciężarowym po towar za granicę, to aby to zrobić wypełnij wniosek, następnie złóż go w skrzynce podawczej lub prześlij pocztą.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• dowód rejestracyjny;
• karta pojazdu, jeśli była wydana;
• zaświadczenie od diagnosty z ważnym badaniem technicznym, jeśli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin badania technicznego;
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę dołącz KRS – może być wydruk ze strony internetowej;
• dowód opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego;
• kserokopię aktualnego ubezpieczenia OC.

Wystarczy, że do urzędu przyjdzie jeden z właścicieli pojazdu. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym wpisani są współwłaściciele – napisz oświadczenie, że działasz za ich zgodą. Gdy załatwiasz sprawę za kogoś, przynieś pełnomocnictwa od wszystkich właścicieli.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale

Miejsce złożenia dokumentów – Adres:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz
Wydział Komunikacji i Dróg

W budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również potwierdzenie dokonanej opłaty – nie ma możliwości płatności w urzędzie).

Opłaty
Za wymianę dowodu rejestracyjnego musisz wnieść opłatę. Możesz to zrobić tylko przelewem: w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu):

• 54,50 zł. – opłata za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 54 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł.).

Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.

 • 19 zł. – dodatkowa opłata w przypadku, gdy właściciel pojazdu we wniosku zwróci się o wydanie pozwolenia czasowego (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 18,50 zł oraz opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł). Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
 • 17 zł. – w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej i przedstawić dowód uiszczenia ww. opłaty na rzecz: Gmina Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Międzyrzecz, numer konta 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200.

Wysokość opłat:

 • 73,50 zł., gdy upłynął termin przeglądu w dowodzie rejestracyjnym i masz zaświadczenie ze stacji diagnostycznej z nowym przeglądem;
 • 54,50 zł., gdy masz ważny przegląd w dowodzie rejestracyjnym lub gdy nie potrzebujesz pozwolenia czasowego;
 • 17 zł., od każdego stosunku pełnomocnictwa – wyjątek stanowi pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu, jak również pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia
Możesz korzystać z pojazdu. Dlatego te sprawy będą realizowane, gdy tylko będą takie możliwości. Priorytetem są te pojazdy, które nie mogą poruszać się bez zarejestrowania, czyli nowe oraz sprowadzone.
Jeśli mimo to, decydujesz się pozostawić dokumenty, to po wymianie dowodu urzędnik skontaktuje się z Tobą w celu omówienia sposobu odbioru gotowych dokumentów. W związku z powyższym we wniosku podaj swój numer telefonu.

Tryb odwoławczy
Na decyzję odmowną stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Międzyrzeckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, tekst jednolity ze zm.);

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110);

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 256);

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088, tekst jednolity ze zm.);

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681, ze zm.);

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 689);

7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, tekst jednolity ze zm.);

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, tekst jednolity ze zm.).

Odbiór nowego dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu – koronawirus

Wymagane dokumenty
Jeśli Twój nowy dowód rejestracyjny jest gotowy (otrzymałeś SMS-a, e-maila, sprawdziłeś na stronie www.info-car.pl lub uzyskałeś telefoniczną informację w Urzędzie Komunikacji), w normalnej sytuacji powinieneś przyjść go odebrać.

W obecnej sytuacji sugerujemy jednak, abyś tego nie robił. Pamiętaj, że przychodząc do urzędu narażasz się na spotkanie innych osób. Jeśli mimo to uważasz, że sprawa warta jest narażania zdrowia swojego i innych i zdecydujesz się odebrać dowód to, aby to zrobić napisz wniosek z prośbą o wydanie dowodu, następnie złóż go w skrzynce podawczej lub prześlij wniosek pocztą.

Do wniosku dołącz (zabierz ze sobą):
• pozwolenie czasowe lub stary dowód rejestracyjny;
• kartę pojazdu, jeśli była wydana
• kserokopię aktualnego ubezpieczenia OC;
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę dołącz KRS – może być wydruk ze strony internetowej;
• w przypadku rejestracji warunkowej potwierdzenie zapłaty akcyzy (wydruk ze strony e-Zefir) lub dokument odprawy celnej. Dotyczy tylko samochodów sprowadzonych z zagranicy, gdy podczas rejestracji nie miałeś dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy ze strony e-Zefir.

Pamiętaj, w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego pojazd musi mieć ważne badanie techniczne.
Dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu odebrać może właściciel (lub jeden ze współwłaścicieli). Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

Jeżeli przy składaniu wniosku dołączyłeś pełnomocnictwo i jest wciąż ważne, nie musisz go przynosić ponownie.

Miejsce złożenia dokumentów – Adres:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz
Wydział Komunikacji i Dróg

W budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również potwierdzenie dokonanej opłaty – nie ma możliwości płatności w urzędzie).

W sytuacjach, kiedy dowód rejestracyjny jest niezbędny do np. prowadzenia działalności gospodarczej, wyślij nam maila na adres sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl z prośbą o jego przesłanie pocztą.

Opłaty
Odbiór dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu jest bezpłatny.
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę.

Możesz to zrobić tylko przelewem:
w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu):
• 17 zł. – w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej i przedstawić dowód uiszczenia ww. opłaty na rzecz: Gmina Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Międzyrzecz, numer konta 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200.

Wysokość opłat:
• 17 zł. od każdego stosunku pełnomocnictwa – wyjątek stanowi pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu, jak również pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia
Dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu odbierzesz po kilku dniach od pozostawienia dokumentów. (zostanie on przesłany pocztą).

Tryb odwoławczy
Na decyzję odmowną stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Międzyrzeckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 110);

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110);

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 ze zm.);

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088, tekst jednolity ze zm.);

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, tekst jednolity ze zm.);

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, tekst jednolity ze zm.)

Rejestracja nowego pojazdu (z salonu) – koronawirus

Wymagane dokumenty
Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. Jeśli mimo to, decydujesz się pozostawić dokumenty, to aby zarejestrować pojazd wypełnij wniosek, następnie złóż go w skrzynce podawczej lub prześlij go pocztą

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu (faktura VAT);
• wyciąg ze świadectwa homologacji, decyzja zwalniająca pojazd z homologacji albo świadectwo zgodności (dotyczy dokumentów wydanych przed dniem 22.06.2013 roku);
• świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia WE pojazdu – jeżeli są wymagane (dotyczy dokumentów wydanych od dnia 22.06.2013 roku);
• karta pojazdu (jeżeli była wydana) – w przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją pojazdu (nowy z salonu) dodatkowo do wniosku należy dołączyć pisemną informację wskazującą producenta i importera, który wydał utracony dokument (zaświadczenie od dealera potwierdzające wydanie przez niego karty pojazdu);
• oświadczenie o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów – w przypadku pojazdów samochodowych kategorii M1, N1 oraz motorowerów trójkołowych (jeżeli jest wymagane);
• pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane);
• dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku – w przypadku samochodów osobowych oraz pojazdów samochodowych innych kategorii L6e, L7e (quady) – pojazdy pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej;
• w przypadku, kiedy kupiłeś pojazd na firmę dołącz KRS lub zaświadczenie z CEiDG – może być wydruk ze strony internetowej;
• dowód opłaty.

W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu „samochodowego innego” kategorii L6e, L7e (quady) od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu lub pojazdu.

W przypadku nabycia pojazdu pochodzącego spoza terenu Unii Europejskiej od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dowód odprawy celnej przywozowej może być zastąpiony informacją na dowodzie własności pojazdu (faktura VAT) określającą numer, datę oraz miejsce odprawy celnej.

Wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Miejsce złożenia dokumentów – Adres:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz
Wydział Komunikacji i Dróg

W budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również potwierdzenie dokonanej opłaty – nie ma możliwości płatności w urzędzie).

Opłaty
Za rejestrację pojazdu musisz wnieść opłatę.
Możesz to zrobić tylko przelewem:
1. W przypadku pojazdów samochodowych:
• 180,50 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 178,50 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 2,00 zł). Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.

 1. W przypadku naczep, przyczep, motocykli i ciągników rolniczych:
  • 121,50 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 120,00 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,50 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
 2. W przypadku motorowerów:
  • 111,50 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 110,00 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,50 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
 3. Pełnomocnictwo
  • 17 zł. – w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej i przedstawić dowód uiszczenia ww. opłaty na rzecz: Gmina Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Międzyrzecz, numer konta 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200.

Wysokość opłat:
• samochody, autobusy, ciągniki samochodowe – 180,50 zł.;
• przyczepy i naczepy, ciągniki rolnicze, motocykle i quady – 121,50 zł.;
• motorowery – 111,50 zł.;
• 17 zł. od każdego stosunku pełnomocnictwa – wyjątek stanowi pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu, jak również pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia
Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. Jeśli mimo to, decydujesz się pozostawić dokumenty, to po zarejestrowaniu pojazdu urzędnik skontaktuje się z Toba celem omówienia sposobu odbioru gotowych dokumentów i tablic. Z uwagi na konieczność poddania dokumentów „kwarantannie” oraz ograniczoną liczbę pracowników może to potrwać kilka dni.

Tryb odwoławczy
Na decyzję odmowną stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Międzyrzeckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy – koronawirus

Wymagane dokumenty
Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. Jeśli mimo to, decydujesz się pozostawić dokumenty to, aby zarejestrować pojazd wypełnij wniosek, następnie złóż go w skrzynce podawczej lub prześlij go pocztą.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
dowód własności (w szczególności: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku, gdy dowód własności sporządzony jest w dwóch językach i jednym z nich jest język polski, to w takim przypadku nie jest wymagana na dokumencie pieczęć tłumacza przysięgłego.

dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany (jeżeli w kraju pochodzenia obowiązuje dowód rejestracyjny składający się z dwóch części to obie te części należy dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu.
W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu w tym państwie.
W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty albo zniszczenia dowodu rejestracyjnego, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu zamiast wtórnika dowodu rejestracyjnego może przedłożyć zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie, niezbędne do rejestracji.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, jeżeli organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmawia właścicielowi pojazdu wydania zaświadczenia, organ rejestrujący może wystąpić do tego organu o potwierdzenie danych zawartych w utraconym dowodzie rejestracyjnym.

 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia WE pojazdu – jeżeli są wymagane.
 • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku innym, aniżeli język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355) dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie, wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium RP tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

NIE DOTYCZY:
• dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 10 z 16.01.2004, str. 29, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 344, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356 i Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 129)

• świadectwa zgodności WE, albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

• dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

• dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

NIE DOTYCZY pojazdu zakupionego od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, który na dowodzie własności zamieści informację nt. daty i numeru odprawy celnej oraz nazwy organu, który jej dokonał.

• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane.

• tablice rejestracyjne (zagraniczne), jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą lub stosowne, jeśli nie masz tablic wystarczy oświadczenie o ich braku.

• w przypadku, kiedy kupiłeś pojazd na firmę przynieś KRS lub zaświadczenie z CEiDG – może być wydruk ze strony internetowej;

• pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane).

Uwaga! Jeśli zakupiłeś pojazd sprowadzony w Unii Europejskiej po 31.12.2019 r. pamiętaj, że sprzedawca w dowodzie własności musi podać datę sprowadzenia pojazdu do Polski (dzień, miesiąc, rok) lub złożyć stosowne oświadczenie.

Wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą podpisać wniosek i przyjść do urzędu po odbiór dokumentów. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale. Dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły.

Miejsce złożenia dokumentów – Adres:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz
Wydział Komunikacji i Dróg

W budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również potwierdzenie dokonanej opłaty – nie ma możliwości płatności w urzędzie.

Opłaty
Za zarejestrowanie pojazdu musisz wnieść opłatę.
Możesz to zrobić tylko przelewem:
w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);

 1. W przypadku pojazdów samochodowych (tablice stałe):
  • 256,00 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 253,50 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 2,50 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.2. W przypadku naczep, przyczep, ciągników rolniczych (tablica stała):
  • 121,50 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 120,00 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,50 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
 2. W przypadku motocykli (tablica stała):
  • 197,00 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna w wysokości 2,00 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
 3. W przypadku motorowerów (tablica stała):
  • 111,50 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,50 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
 4. W przypadku pojazdów samochodowych (tablice tymczasowe):
  • 137,50 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 136,00 zł oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,50 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
  • następnie przy wymianie tablic tymczasowych na stałe: 180,50 zł (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 178,50 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 2,00 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
 5. W przypadku naczep, przyczep (tablica tymczasowa):
  • 40,75 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 39,75 zł oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,00 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
  • następnie przy wymianie tablicy tymczasowej na stałą: 121,50 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,50 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
 6. W przypadku motocykli (tablica tymczasowa):
  • 113,25 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 111,75 zł oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,50 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
  • następnie przy wymianie tablicy tymczasowej na stałą: 121,50 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 120,00 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,50 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
 7. W przypadku ciągników rolniczych (tablica tymczasowa):
  • 37,75 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 36,75 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,00 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
  • następnie przy wymianie tablicy tymczasowej na stałą: 121,50 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 120,00 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,50 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
 8. W przypadku motorowerów (tablica tymczasowa):
  • 37,75 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 36,75 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,00 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
  • następnie przy wymianie tablicy tymczasowej na stałą: 111,50 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 110,00 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,50 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.

Pełnomocnictwo
• 17 zł. – w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej i przedstawić dowód uiszczenia ww. opłaty na rzecz: Gmina Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Międzyrzecz, numer konta 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200.

Wysokość opłat:

Rejestracja stała (tablice stałe)
• samochody, autobusy, ciągniki samochodowe – 256 zł.;
• motocykle i quady – 197 zł.;
• przyczepy i naczepy, ciągniki rolnicze – 121,50 zł.;
• motorowery – 111,50 zł.; Rejestracja czasowa (tablice tymczasowe)
• samochody, autobusy, ciągniki samochodowe – 137,50.;
• motocykle i quady – 113,25 zł.;
• przyczepy i naczepy, 40,75 zł.;
• ciągniki rolnicze – 37,75 zł.;
• motorowery – 37,75zł.;

Pełnomocnictwo
• 17 zł. od każdego stosunku pełnomocnictwa – wyjątek stanowi pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu, jak również pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia
Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. Jeśli mimo to, decydujesz się pozostawić dokumenty, to po zarejestrowaniu pojazdu urzędnik skontaktuje się z Tobą w celu omówienia sposobu odbioru gotowych dokumentów i tablic. Z uwagi na konieczność poddania dokumentów „kwarantannie” oraz ograniczoną liczbę pracowników może to potrwać kilka dni.

Tryb odwoławczy
Na decyzję odmowną stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Międzyrzeckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu – koronawirus

Wymagane dokumenty
Sprawa przerejestrowania pojazdu nie jest sprawą, która wymaga natychmiastowego działania. Na dokonanie czynności zgodnie z nową specustawą masz 180 dni.

Nadal możesz korzystać z pojazdu. Możesz jedynie zgłosić nabycie pojazdu. (Zgłoszenie nabycia pojazdu – koronawirus), ale też masz na to 180 dni, dlatego zastanów się czy nie odłożyć tego na spokojniejsze czasy.
Dlatego przerejestrowania będą realizowane w miarę możliwości Wydziału Komunikacji i Dróg. Priorytetem w chwili obecnej są pojazdy, które nie mogą poruszać się bez zarejestrowania, czyli nowe oraz sprowadzone.
Pamiętaj, że przychodząc do urzędu narażasz się na spotkanie innych osób, co może mieć wpływ na Twoje zdrowie lub życie.

Wymagane Dokumenty

Wniosek oraz:
1. W przypadku pojazdu zarejestrowanego na terenie powiatu międzyrzeckiego • dowód rejestracyjny
• tablice rejestracyjne*
• karta pojazdu (jeżeli była wydana)
• dowód własności (w szczególności: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności)
• zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (w przypadku, gdy upłynął termin badania wykazany w dowodzie rejestracyjnym)
• pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane)
• aktualne ubezpieczenie OC
* jeśli wcześniej były tablice czarne – następuje wymiana tablic
na nowe (białe) z wyróżnikiem FMI

 1. W przypadku pojazdu zarejestrowanego poza powiatem międzyrzeckim:
  • dowód rejestracyjny
  • tablice rejestracyjne
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana)
  • dowód własności (w szczególności: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności)
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (w przypadku, gdy upłynął termin badania wykazany w dowodzie rejestracyjnym)
  • pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane)
  • aktualne ubezpieczenie OC

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale. Dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły.

Miejsce złożenia dokumentów – Adres:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz
Wydział Komunikacji i Dróg

W budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również potwierdzenie dokonanej opłaty – nie ma możliwości płatności w urzędzie.

Opłaty
Za zarejestrowanie pojazdu musisz wnieść opłatę.
Możesz to zrobić tylko przelewem: w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);

 1. W przypadku pojazdów samochodowych:
  • 180,50 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 178,50 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 2,00 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
 2. W przypadku naczep, przyczep, motocykli i ciągników rolniczych:
  • 121,50 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 120,00 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,50 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 00000021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
 3. W przypadku motorowerów:
  • 111,50 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 110,00 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,50 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
 4. W przypadku pojazdów zarejestrowanych na terenie powiatu międzyrzeckiego, posiadających tablice rejestracyjne z wyróżnikiem FMI (nowe tablice – białe) opłata jest jednakowa dla wszystkich rodzajów pojazdów:
  • 81,00 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 80,00 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 1,00 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005
  • 17 zł. – w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej i przedstawić dowód uiszczenia ww. opłaty na rzecz: Gmina Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Międzyrzecz, numer konta 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200.

Pełnomocnictwo
• 17 zł. od każdego stosunku pełnomocnictwa – wyjątek stanowi pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu, jak również pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia
Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. Jeśli mimo to, decydujesz się pozostawić dokumenty, to po zarejestrowaniu pojazdu urzędnik skontaktuje się z Tobą celem omówienia sposobu odbioru gotowych dokumentów i tablic. Z uwagi na konieczność poddania dokumentów „kwarantannie” oraz ograniczoną liczbę pracowników może to potrwać kilka dni.

Tryb odwoławczy
Na decyzję odmowną stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Międzyrzeckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Wpisanie w dowód rejestracyjny: HAK, GAZ, VAT, L, TAXI – koronawirus

Wymagane dokumenty
Sprawa dokonania adnotacji, nie jest sprawą, która wymaga natychmiastowego działania. Nadal możesz korzystać z pojazdu. Sugerujemy jedynie abyś miał przy sobie badanie techniczne.

Sprawy dotyczące adnotacji będą realizowane w miarę możliwości. Priorytetem w chwili obecnej są pojazdy, które nie mogą poruszać się bez zarejestrowania, czyli nowe oraz sprowadzone.

Przychodząc do urzędu narażasz się na spotkanie innych osób. Jeśli mimo to uważasz, że sprawa warta jest narażania zdrowia swojego i innych i zdecydujesz się pozostawić dokumenty, to aby to zrobić wypełnij wniosek, następnie złóż go w skrzynce podawczej.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• dowód rejestracyjny;
• karta pojazdu jeśli była wydana;
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS – może być wydruk ze strony internetowej;
• aktualne ubezpieczenie OC; oraz: w przypadku wpisu hak, vat, L, taxi:
• dodatkowe badanie techniczne, potwierdzające, że pojazd spełnia wymagania dotyczące wpisu; w przypadku wpisu gazu:
• faktura za montaż instalacji gazowej;
• wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej.

Wystarczy, że do urzędu przyjdzie jeden z właścicieli pojazdu. Gdy załatwiasz za kogoś sprawę, wystarczy pełnomocnictwo od jednego z właścicieli.

Miejsce złożenia dokumentów – Adres:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz
Wydział Komunikacji i Dróg

W budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również potwierdzenie dokonanej opłaty – nie ma możliwości płatności w urzędzie)

Opłaty
Dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym jest bezpłatne. W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę.

Możesz to zrobić tylko przelewem:
• 17 zł. – w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej i przedstawić dowód uiszczenia ww. opłaty na rzecz: Gmina Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Międzyrzecz, numer konta 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200.

Termin i sposób załatwienia
Wpis w dowodzie rejestracyjnym zostanie Ci uzupełniony niezwłocznie i odesłany pocztą.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Nie występuje.

Wtórnik dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu – koronawirus

Wymagane dokumenty
Gdy utraciłeś dowód rejestracyjny, to w normalnej sytuacji musisz uzyskać jego wtórnik.

Jednak w obecnej sytuacji sugerujemy nie podejmować żadnych czynności. Możesz dalej poruszać się pojazdem. Podczas kontroli drogowej nie musisz już wcale posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego, także policjant nawet nie będzie wiedział, że go utraciłeś. Wszystkie niezbędne dane, w tym badanie techniczne, policjant sprawdzi w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Jeśli natomiast, musisz uzyskać wtórnik dowodu z naprawdę poważnego powodu, np. wyjeżdżasz samochodem ciężarowym po towar za granicę, to aby to zrobić wypełnij wniosek.

Uwaga! Wtórnik dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu może otrzymać osoba, na którą pojazd jest zarejestrowany.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• zniszczony dowód rejestracyjny lub zniszczoną kartę pojazdu – jeżeli ubiegasz się o wtórnik z powodu zniszczenia;
• kartę pojazdu – jeżeli ubiegasz się o wtórnik dowodu rejestracyjnego;
• zaświadczenie z ważnym badaniem technicznym – w przypadku wtórnika dowodu rejestracyjnego;
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS – może być wydruk ze strony internetowej;
• dowód opłaty za wtórnik dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu;
• aktualne ubezpieczenie OC.

W przypadku wtórnika karty pojazdu wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

W przypadku wtórnika dowodu rejestracyjnego wystarczy, że do urzędu przyjdzie jeden z właścicieli pojazdu.

Gdy załatwiasz sprawę za kogoś, przynieś pełnomocnictwa od wszystkich właścicieli.

Miejsce złożenia dokumentów – Adres:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz
Wydział Komunikacji i Dróg

W budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również potwierdzenie dokonanej opłaty – nie ma możliwości płatności w urzędzie)

Opłaty
• 54,50 zł. – opłata za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 54 zł oraz opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł). Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.

• 19 zł. – dodatkowa opłata w przypadku, gdy właściciel pojazdu we wniosku zwróci się o wydanie pozwolenia czasowego (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 18,50 zł oraz opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł.).
Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.

• 75,50 zł. – opłata za wydanie wtórnika karty pojazdu (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 75 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł.). Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.

• 17 zł. – w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej i przedstawić dowód uiszczenia ww. opłaty na rzecz: Gmina Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Międzyrzecz, numer konta 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200.

Wysokość opłat:
• 73,50 zł. – wtórnik dowodu rejestracyjnego z pozwoleniem czasowym;
• 54,50 zł. – wtórnik dowodu rejestracyjnego;
• 75,50 zł. – wtórnik karty pojazdu;
• 17 zł. od każdego stosunku pełnomocnictwa – wyjątek stanowi pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu, jak również pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia
Sprawa wymiany dowodu nie jest sprawą, która wymaga natychmiastowego działania. Nadal możesz korzystać z pojazdu. Sprawy będą realizowane w miarę możliwości. Priorytetem są te pojazdy, które nie mogą poruszać się bez zarejestrowania, czyli nowe oraz sprowadzone. Jeśli mimo to, decydujesz się pozostawić dokumenty, to po wymianie dowodu urzędnik skontaktuje się z Tobą celem omówienia sposobu odbioru gotowych dokumentów.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Na decyzję odmowną stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Międzyrzeckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Wtórnik tablic rejestracyjnych – koronawirus

Wymagane dokumenty
Jeśli tablice rejestracyjne zniszczyły się, zostały zgubione lub skradzione możesz wyrobić wtórnik w urzędzie zachowując ten sam numer rejestracyjny.

Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. Jeśli mimo to, decydujesz się pozostawić dokumenty, to aby uzyskać wtórnik tablic wypełnij wniosek, następnie złóż go w skrzynce podawczej.

Uwaga!
W związku z wprowadzeniem nowych przepisów z zakresu rejestracji pojazdów, od 1.06.2018 r. obowiązuje nowy wzór tablic rejestracyjnych – zmianie uległa wielkość czcionki. Jeżeli tablica rejestracyjna, którą utraciłeś lub została zniszczona wydana była przed tą datą, wówczas zobowiązany jesteś do wyrobienia wtórnika dwóch tablic (zgodnych z obowiązującymi przepisami).

Pamiętaj!
Czas oczekiwania na duplikat tablic wydłuży się, jeżeli zawnioskujesz o jedną, podczas gdy powinieneś zamówić dwie.

Uwaga!
Wtórnik tablic rejestracyjnych dotyczy pojazdów posiadających białe tablice rejestracyjne z oznaczeniami UE. Pojazdy posiadające tablice rejestracyjne z oznaczeniami w postaci flagi Polski, nie mają możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika. Tutaj w przypadku utraty bądź zniszczenia tylko jednej sztuki takiej tablicy właściciel zobowiązany jest uiścić opłatę za wydanie 2 sztuk tablic rejestracyjnych.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• dowód rejestracyjny;
• kartę pojazdu;
• tablicę rejestracyjną pozostałą na pojeździe – jeśli wnioskujesz o wtórnik jednej tablicy;
• oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży tablic rejestracyjnych;
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS – może być wydruk ze strony internetowej;
• dowód opłaty;
• aktualne ubezpieczenie OC;
• pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane);

Wystarczy, że do urzędu przyjdzie jeden z właścicieli pojazdu. Gdy załatwiasz za kogoś sprawę, wystarczy pełnomocnictwo od jednego z właścicieli.

Jeśli chcesz tablice rejestracyjne z nowymi numerami, zabierz ze sobą dodatkowo:
• kartę pojazdu;
• tablice rejestracyjne;
• zaświadczenie z Policji w przypadku kradzieży tablic;
• dowód opłaty jak w przypadku rejestracji nowego pojazdu;
• pełnomocnictwo od wszystkich właścicieli.

Miejsce złożenia dokumentów – Adres:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz
Wydział Komunikacji i Dróg

W budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również potwierdzenie dokonanej opłaty – nie ma możliwości płatności w urzędzie).

Opłaty
Za wtórnik tablicy rejestracyjnych musisz wnieść opłatę. Możesz to zrobić tylko przelewem na konto:
1. W przypadku pojazdów samochodowych (z wyłączeniem pojazdów samochodowych innych kategorii L6e, L7e – quady):
• 53,00 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 52,50 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł.) – wtórnik tablicy rejestracyjnej w ilości 1 sztuki.
Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.

 • 93,00 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 92,50 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł.) – wtórnik tablic rejestracyjnych – 2 sztuki. Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
 1. W przypadku naczep, przyczep, motocykli i ciągników rolniczych oraz pojazdów samochodowych innych kategorii L6e, L7e – quady:
  • 53,00 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 52,50 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005. 3. W przypadku motorowerów:
  • 43,00 zł. (w tym opłata komunikacyjna w wysokości 42,50 zł. oraz opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł.).
  Opłata komunikacyjna nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, opłata ewidencyjna: 70 8367 0000 0021 0210 6000 0005.
  • 17 zł. – w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej i przedstawić dowód uiszczenia ww. opłaty na rzecz: Gmina Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Międzyrzecz, numer konta 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200.

Wysokość opłat:
Jeśli masz tablice rejestracyjne ze starymi oznaczeniami (czarne tablice lub białe z flagą Polski):
• gdy posiadasz czarne tablice rejestracyjne, należy pojazd przerejestrować na nowe oznaczenia, a opłaty wyniosą Cię tak jak w przypadku przerejestrowania; • 93 zł. – wtórnik dwóch tablic rejestracyjnych lub w przypadku utraty jednej tablicy z flagą Polski (muszą być zamówione obie tablice rejestracyjne);
• 53 zł. – wtórnik jednej tablicy rejestracyjnej – nie dotyczy tablic rejestracyjnych ze starymi oznaczeniami (czarne tablice rejestracyjne lub białe tablice z flagą Polski;
• 43 zł. – tylko dla motoroweru;
• 17 zł. – od każdego stosunku pełnomocnictwa – wyjątek stanowi pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki ) lub rodzeństwu, jak również pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia
Nowe tablice rejestracyjne będą gotowe w ciągu 7 dni roboczych. Poinformujemy Cię o tym telefonicznie i omówimy sposób ich odbioru.

Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), ale nie dłuższy niż 30 dni właściciel pojazdu może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia czasowego oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych. Konieczne jest w tym przypadku złożenie do depozytu w Wydziale Komunikacji i Dróg dotychczasowego dowodu rejestracyjnego wraz z dotychczasowymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Nie występuje.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu – koronawirus

Wymagane dokumenty Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
• samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t
• ciągniki samochodowe
• pojazdy specjalne
• autobusy

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. Jeśli mimo to, decydujesz się pozostawić dokumenty, to aby wycofać pojazd z ruchu wypełnij wniosek, następnie złóż go w skrzynce podawczej lub prześlij pocztą.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• dowód rejestracyjny;
• karta pojazdu, jeśli była wydana;
• tablice rejestracyjne;
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS – może być wydruk ze strony internetowej.

Właściciel pojazdu w celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:
• kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
• decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
• pełnomocnictwo od wszystkich właścicieli.

Miejsce złożenia dokumentów – Adres:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2 66-300
Międzyrzecz Wydział Komunikacji i Dróg

W budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również potwierdzenie dokonanej opłaty – nie ma możliwości płatności w urzędzie).

Opłaty
Wysokość opłaty uzależniona jest od okresu na jaki chcesz wycofać pojazd z ruchu.
Możesz to zrobić jedynie przelewem:
• 80 zł. – opłata za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy. Nr konta: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002;
• 17 zł. – w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej i przedstawić dowód uiszczenia ww. opłaty na rzecz: Gmina Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Międzyrzecz, numer konta 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200.

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, tekst jednolity ze zmianami), opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
• 4 zł. – od 3 do 12 miesiąca;
• 2 zł. – od 13 do 24 miesiąca;
• 0,25 zł. – od 25 do 48 miesiąca.

Termin i sposób załatwienia
Po otrzymaniu kompletu dokumentów i tablic rejestracyjnych, najszybciej jak się da dokonamy wycofania pojazdu z ruchu, a decyzję o wycofaniu pojazdu otrzymasz pocztą.

Po zakończeniu okresu czasowego wycofania możesz odebrać w urzędzie dowód i tablice rejestracyjne. Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin ważności przeglądu technicznego, zrób nowy przegląd.

Uwaga!
Przy przedłużeniu wycofania z ruchu należy dostarczyć wcześniejszą decyzję o wycofaniu pojazdu z ruchu.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Na decyzję odmowną stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Międzyrzeckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży, złomowania, wywozu za granicę, trwałej i zupełnej utraty – koronawirus

Wymagane dokumenty
Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. Jeśli mimo to, decydujesz się pozostawić dokumenty, to aby wyrejestrować pojazd wypełnij wniosek, następnie złóż go w skrzynce podawczej.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
1. W przypadku przekazania pojazdu (kompletnego lub niekompletnego) do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (złomowanie – kasacja pojazdu pojazdu):
• dowód rejestracyjny;
• karta pojazdu (jeżeli była wydana);
• tablice rejestracyjne;
• zaświadczenie o demontażu pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – pojazd kompletny – lub równoważny dokument wydany w innym państwie wraz z jego tłumaczeniem na język polski; • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – pojazd niekompletny – lub równoważny dokument wydany w innym państwie wraz z jego tłumaczeniem na język polski

 1. W przypadku kradzieży pojazdu:
  • dowód rejestracyjny;
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana);
  • stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karna za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.
 2. W przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą:
  • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę;
  • kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.
 3. W przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zbyty za granicę:
  • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę;
  • stosowne oświadczenie

Dodatkowo: dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeżeli była wydana), tablice rejestracyjne.

 1. W przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:
  • dowód rejestracyjny;
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana);
  • tablice rejestracyjne;
  • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z jego tłumaczeniem na język polski.
 2. W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności:
  • dowód rejestracyjny;
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana);
  • tablice rejestracyjne;
  • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu;
  • dokument potwierdzający wniesienie przez właściciela opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (nie dotyczy pojazdów Policji oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej).

W przypadku, gdy dowód rejestracyjny zatrzymany jest przez policję do wniosku o wyrejestrowanie zamiast tego dokumentu należy dołączyć pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (dokument wydaje policja w momencie zatrzymania dowodu rejestracyjnego).

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub tablic (tablicy) rejestracyjnych właściciel pojazdu dodatkowo do wniosku o wyrejestrowanie dołącza stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. Dotyczy przypadków, gdy dokument wymieniony wyżej należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie.

Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą podpisać wniosek. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa

Miejsce złożenia dokumentów – Adres:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz
Wydział Komunikacji i Dróg

W budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również potwierdzenie dokonanej opłaty – nie ma możliwości płatności w urzędzie).

Opłaty
Za wyrejestrowanie pojazdu musisz wnieść opłatę.
Możesz to zrobić:
• przelewem na konto;

• 10 zł. – opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu i przedstawić dowód uiszczenia ww. opłaty na rzecz: Gmina Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Międzyrzecz, numer konta 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200.

• 17 zł. – w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej i przedstawić dowód uiszczenia ww. opłaty na rzecz: Gmina Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Międzyrzecz, numer konta 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200.

Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie po przedłożeniu wniosku oraz wymaganych dokumentów. Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane będą zgodnie z art. 35 § 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, tekst jednolity).

Dokumenty dotyczące wyrejestrowania (decyzję) urzędnik Wydziału Komunikacji i Dróg odeśle pocztą.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Na decyzję odmowną stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Międzyrzeckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgłoszenie nabycia pojazdu – koronawirus

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii od 20 marca 2020 r. do odwołania wprowadzone zostały zmiany w procedurach dotyczących składania wniosków.

Obecnie, jeśli nabyłeś pojazd zarejestrowany w kraju (np. kupno, darowizna) musisz zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w specustawie w ciągu 180 dni zawiadomić o tym odpowiedni urząd (wydział komunikacji), zatem zastanów się czy nie odłożyć tego na spokojniejsze czasy. Jeśli jednak zdecydujesz się zawiadomić urząd o nabyciu, to aby to zrobić wypełnij wniosek zawiadomienie o nabyciu pojazdu, następnie złóż go w skrzynce podawczej lub wyślij pocztą.

Załącz następujące dokumenty:
• kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło nabycie (np. umowa, faktura nabycia);
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę załącz KRS – może być wydruk ze strony internetowej.

Jeśli załatwiasz za kogoś sprawę, wystarczy pisemne pełnomocnictwo w oryginale od współwłaścicieli.

Miejsce złożenia dokumentów – Adres:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz
Wydział Komunikacji i Dróg

W budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również potwierdzenie dokonanej opłaty – nie ma możliwości płatności w urzędzie).

Opłaty
Zgłoszenie nabycia pojazdu nie podlega opłacie. W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę.

Możesz to zrobić:
• przelewem na konto;
• 17 zł. – w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej i przedstawić dowód uiszczenia ww. opłaty na rzecz: Gmina Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Międzyrzecz, numer konta 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200.

Termin i sposób załatwienia
W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii od 20 marca 2020 r. do odwołania zmieniony został sposób załatwienia sprawy. Klienci nie są obsługiwani bezpośrednio. Po wysłaniu wniosku pocztą jest on realizowany niezwłocznie.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Nie występuje.

Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu – koronawirus

Wymagane dokumenty
W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii od 20 marca 2020 r. do odwołania wprowadzone zostały zmiany w procedurach przyjmowania wniosków.
Jeśli zbyłeś pojazd (np. sprzedaż, darowizna) musisz w ciągu 180 dni zawiadomić o tym urząd (wydział komunikacji), zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r. .art. 31i. ust.1i 2 (Dz. U. z 2020 r. poz.568) Wyżej wymieniona ustawa wydłuża termin z 30 dni do 180 dni na złożenie zgłoszenia zbycia sprawy.

Aby to zrobić wypełnij wniosek zawiadomienie o zbyciu pojazdu, następnie złóż go w skrzynce podawczej lub wyślij pocztą.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (w szczególności: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności)
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę załącz KRS – może być wydruk ze strony internetowej.

Jeśli załatwiasz za kogoś sprawę, wystarczy pisemne pełnomocnictwo w oryginale od współwłaścicieli.

Miejsce złożenia dokumentów – Adres:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz
Wydział Komunikacji i Dróg

W budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również potwierdzenie dokonanej opłaty – nie ma możliwości płatności w urzędzie).

Opłaty
Zgłoszenie zbycia pojazdu nie podlega opłacie. W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę.
Możesz to zrobić:
• przelewem na konto;
• 17 zł. – w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy dokonać opłaty skarbowej i przedstawić dowód uiszczenia ww. opłaty na rzecz: Gmina Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Międzyrzecz, numer konta 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200.

Termin i sposób załatwienia
W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii od 20 marca 2020 r. do odwołania zmieniony został sposób załatwienia sprawy. Klienci nie są obsługiwani bezpośrednio. Wnioski po wysłaniu pocztą realizowane są niezwłocznie.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Nie występuje.


Czytaj także:
Zmiany w funkcjonowaniu Wydziału Komunikacji
KOMUNIKAT STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU
Od 1 października zaczną obowiązywać ważne dla kierowców zmiany w „Prawie o ruchu drogowym”

 

REKLAMA

1 KOMENTARZ

 1. Dzień dobry, potrzebuję wtórnik nalepki na szybę ,ponieważ została wymieniona. Bardzo proszę o informację jak mam załatwić tą sprawę w dobie koronawirusa. Czy mam się udać osobiście do urzędu czy internetowo.
  Pozdrawiam
  Barbara

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię