OGŁOSZENIE

tworzywa sztuczne 001
Tworzywa sztuczne pełnią kluczową rolę w obszarze technologii. Szansą na upo­wszech­nie­nie się recy­klingu w Pol­sce będzie także wpro­wa­dze­nie sys­temu kau­cyj­nego, obejmującego puszki alu­mi­niowe o pojem­no­ści do 1l, butelki szklane wie­lo­ra­zo­wego użytku oraz butelki do napojów z two­rzywa sztucz­nego do 3l.
Do planowanego sys­temu mają wejść obo­wiąz­kowo sklepy o powierzchni powy­żej 200 m kw., które będą zobli­go­wane do odbie­ra­nia pustych opa­ko­wań oraz zwrotu należ­nej kau­cji (mówi się o 50 gr za sztukę).

Właśnie weszła w życie nowa regulacja zakazująca wprowadzania na rynek niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych takich jak np. patyczki higieniczne, sztućce, talerze czy mieszadełka do napojów. Jednak, w kontekście zmian, warto przyjrzeć się wartościom wynikającym z zastosowania tworzyw sztucznych w wybranych dziedzinach życia, takich jak technologia, medycyna, przemysł rozlewniczy czy motoryzacja, a także ich realnemu wpływowi na emisję gazów cieplarnianych.

Tworzywa sztuczne w technologii – doskonałe właściwości dla innowacji

Tworzywa sztuczne pełnią kluczową rolę w obszarze technologii. Oferują one szeroki zakres właściwości, które są niezbędne do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Wysoka wytrzymałość, elastyczność, izolacyjność elektryczna i termiczna, a także zdolność do formowania w różne kształty, czynią z tworzyw sztucznych idealne materiały do produkcji sprzętu elektronicznego, telekomunikacyjnego oraz wielu innych nowoczesnych urządzeń. Przykładowo, w branży telekomunikacyjnej, tworzywa sztuczne są wykorzystywane do produkcji lekkich i wytrzymałych obudów smartfonów oraz innych urządzeń mobilnych, co przyczynia się do ich wydajności i trwałości.

Branża medyczna – bezpieczne i niezastąpione produkty z tworzyw sztucznych

W dziedzinie medycyny zastosowanie sztucznych tworzyw jest niezwykle istotne ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i możliwość ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń. tworzywa sztuczne 002Tworzywa sztuczne są wykorzystywane do produkcji wielu artykułów medycznych, takich jak jednorazowe rękawiczki, strzykawki, opatrunki czy narzędzia chirurgiczne.

Ich jednorazowe użycie minimalizuje ryzyko zakażeń krzyżowych. Ponadto, takie materiały pozwalają na stworzenie produktów o dokładnie określonych właściwościach, które są niezbędne w przypadku np. implantów medycznych.

Lekkie i efektywne rozwiązania w motoryzacji

W dzisiejszych czasach branża motoryzacyjna stawia na coraz bardziej ekologiczne i efektywne rozwiązania. Tworzywa sztuczne znalazły zastosowanie w wielu elementach samochodów, przyczyniając się do redukcji wagi pojazdów i poprawy ich efektywności energetycznej. Zastosowanie tworzyw sztucznych w produkcji karoserii czy elementów wnętrza pozwala na zmniejszenie masy pojazdu, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i emisję CO2. Dodatkowo, tworzywa te są odporne na korozję, co wpływa na dłuższą żywotność samochodów.

Analiza cyklu życia i zrównoważony wybór opakowaniowy

W kontekście debaty na temat wpływu różnych materiałów na środowisko naturalne, kluczową rolę w ich ocenie odgrywa analiza cyklu życia (z ang. LCA – life cycle assessment). W bada­niu przeprowadzonym przez agen­cję c7-con­sult analizie pod­dano różne typy opa­ko­wań – były to butelki na wodę (1l), mleko, sok (1l), butelki na piwo i napoje gazo­wane (0,5l), sło­iki spo­żyw­cze (0,35l), pojem­nik na ket­chup (0,3l), jak rów­nież opa­ko­wa­nie na deter­gent w pły­nie (1,5l).

Wyniki pokazują, że chociażby dla opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych dla popularnych jednolitrowych wód mineralnych ich produkcja, użytkowanie i ponowne przetwarzanie generują sumarycznie mniejszą emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych niż wyniki jakichkolwiek materiałów alternatywnych – wskaźnik ekwiwalentu emisyjności CO2 do środowiska w przypadku butelek PET jednorazowego użytku wynosi 133 g na opakowanie, podczas gdy dla butelek szklanych jednorazowego użytku współczynnik ten jest blisko czterokrotnie wyższy (522 g). Podobne wnioski dotyczące większego wpływu na środowisko wykorzystywanych w handlu alternatyw dla tworzyw sztucznych płyną z raportów „Climate impact of plastics” opracowanego przez McKinsey & Company oraz Circular Economy for Plastics przygotowanego przez organizację Plastics Europe.

Uzyskane wyniki obalają teorię o największej spośród dostępnych rozwiązań szkodliwości opakowań z tworzyw sztucznych dla środowiska. Ponadto, postępy w dziedzinie technologii i recyklingu tworzyw sztucznych prowadzą do coraz bardziej efektywnych procesów przetwarzania, co przyczynia się do dalszej redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

Tworzywa sztuczne – najważniejsze są: wiedza na ich temat i efektywny recykling

 – „Błędne informacje na temat tworzyw sztucznych rozpowszechniane są od lat, a prawda jest taka, że zostały one wynalezione, by chronić nasze zasoby naturalne i być alternatywą dla innych materiałów.

Gdy są odpowiedzialnie wykorzystywane, pełnią ważną rolę. Należy zrozumieć, że tworzywa sztuczne nie są bezużytecznymi odpadami, lecz cennym surowcem. Dlatego niezwykle istotne jest wprowadzenie skutecznej gospodarki cyrkularnej, która dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Niestety, zła sława tworzyw sztucznych wynika także z podejmowanych przez ludzi decyzji i nieprawidłowego gospodarowania odpadami – odpady wyrzucane są gdzie popadnie. To od naszych indywidualnych decyzji i zachowań zależy, czy opakowania będą mogły być przetworzone w procesie recyklingu i ponownie wykorzystane, zyskując tym samym „kolejne życie”mówi Anna Urbańska, koordynatorka kampanii edukacyjnej #rePETujemy.

tworzywa sztuczne 004
Szansą na upo­wszech­nie­nie się recy­klingu w Pol­sce będzie także wpro­wa­dze­nie sys­temu kau­cyj­nego …

Szansą na upo­wszech­nie­nie się recy­klingu w Pol­sce będzie także wpro­wa­dze­nie sys­temu kau­cyj­nego, obejmującego puszki alu­mi­niowe o pojem­no­ści do 1l, butelki szklane wie­lo­ra­zo­wego użytku oraz butelki do napojów z two­rzywa sztucz­nego do 3l.

Do sys­temu mają wejść obo­wiąz­kowo sklepy o powierzchni powy­żej 200 m kw., które będą zobli­go­wane do odbie­ra­nia pustych opa­ko­wań oraz zwrotu należ­nej kau­cji (mówi się o 50 gr za sztukę). Dla mniej­szych punk­tów będzie to dobro­wolne, choć i tak będą musiały pobrać kau­cję od obję­tych nią pro­duk­tów.

Dzięki wpro­wa­dzo­nym zmia­nom będzie można zebrać z rynku o wiele więcej opakowań niż dotychczas i podać je recyklingowi. Dzięki temu butelki do napojów będą ­mo­gły być efektywnie zbierane, by potem tra­fić do recy­klingu, a z pozy­ska­nych recy­kla­tów ponownie zostaną wypro­du­ko­wane nowe opa­ko­wa­nia zamy­ka­jąc obieg. Także szklane butelki zwrotne, które też mają być w Polsce objęte systemem kaucyjnym, ponow­nie tra­fią do napeł­nie­nia lub do recy­klingu.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię