OGŁOSZENIE

pawilon piastowska międzyrzecz 001Podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r., ma zostać rozpatrzony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, pawilonu handlowego przy ulicy Piastowskiej, na okres do 10 lat!

Przypomnijmy, po wyprowadzeniu się sieci Biedronka z pawilonu handlowego przy ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu, obiekt od czterech lat nadal stoi pusty i nie przynosi dochodu do budżetu gminy z tytułu dzierżawy powierzchni. O stratach trudno pisać, bo o ich wielkości gmina nie informuje. Mieszkańcy osiedla Piastowskiego w związku z taką sytuacja mają problem z dokonywaniem zakupów, które zmuszeni są realizować w innych częściach miasta.
Po kolejnych, nieudanych przetargach nie udało się znaleźć dzierżawcy i zagospodarować pawilonu. Okazuje się, że władze samorządowe zmieniają sposób działania i planują teraz wydzierżawić pawilon w bezprzetargowym trybie.

projekt uchwaŁy pawilon handlowyCzy Rada Miejska w Międzyrzeczu może podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat?
Otóż może. Bo zgodnie z brzmieniem art. 37 ust. 1 u.g.n. nieruchomości są co do zasady sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, z zastrzeżeniami, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 u.g.n. Na mocy odesłania z art. 37 ust. 4 u.g.n. zasady powyższe stosuje się odpowiednio przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Ponadto, przepis ten w zdaniu drugim dodaje, że wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania wskazanych powyżej umów.
Warto zauważyć, że omawiany przepis dodany został do u.g.n. ustawą nowelizującą z dnia 28 listopada 2003 r. i przesądził w sposób jednoznaczny o obowiązku przeprowadzania przetargu przy oddawaniu w dzierżawę zarówno nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego, jak i nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.
Niemniej już wcześniej jednak oddawanie nieruchomości samorządowych w dzierżawę odbywało się w większości przypadków w trybie przetargowym, gdyż taki tryb był najczęściej przewidziany w uchwałach Rad Miejskich.

Obecnie, na skutek dokonanej nowelizacji, tryb przetargowy generalnie jest regułą, a odstąpić od niego można tylko w sytuacjach przewidzianych wyraźnie w przepisach prawa. I tak, w pierwszej kolejności oddanie nieruchomości w dzierżawę nastąpić może z pominięciem trybu przetargowego wówczas, gdy ma miejsce jedna z sytuacji przewidzianych w art. 37 ust. 2 u.g.n.
Należy jednak pamiętać, że wskazany przepis będzie mógł być zastosowany jedynie odpowiednio, co w praktyce oznacza jedną z trzech możliwości: albo zostanie on zastosowany wprost, albo z odpowiednimi modyfikacjami, albo w ogóle nie znajdzie zastosowania.
Odstąpienie od przetargu na tej podstawie wymaga więc w każdym przypadku bardzo dokładnej, indywidualnej analizy stanu faktycznego i prawnego danej sprawy z punktu widzenia przesłanek wskazanych w art. 37 ust. 2 u.g.n.

I tu rodzi się w tym konkretnym przypadku wątpliwość i szereg pytań. Cała ta sprawa związana z planami bezprzetargowego wydzierżawienia pawilonu handlowego utrzymywana jest z niezrozumiałych powodów w ścisłej tajemnicy.
Szczegółów dotyczących planu dzierżawy nie znają na chwilę obecną Radni Miejscy. Brak jest na ten temat oficjalnych informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. A przypomnijmy, sesja Rady Miejskiej ma się odbyć już 30 marca 2021 r. Rodzi się tu jedno z pytań – na jakiej podstawie Radni mają podejmować decyzję w tej sprawie. Jak mają zagłosować nie znając szczegółów. Nie wiadomo kto ma być stroną przetargu, nie wiadomo, jak się nazywa, nie wiadomo jaki ma potencjał i jakie posiada zabezpieczenia. W zasadzie nic nie wiadomo, bo z projektu uchwały nie można przecież nic wywnioskować.
młyńskaO tym, że Urząd Miejski popełniał w przeszłości błędy w tej kwestii nie trzeba przypominać, wystarczy wspomnieć o działce przy ul. Młyńskiej, położonej obok Urzędu Skarbowego, która była wiele lat ogrodzona blaszanym ogrodzeniem, a na której prywatny dzierżawca nic nie robił. Ile kosztowało Urząd Miejski w drodze postępowania sądowego odzyskanie tej działki?
A jak Państwo oceniacie decyzję sprzedaży przedszkola przy ulicy Chrobrego? Co się tam teraz dzieje? Czy trafna była decyzja? O cenie sprzedaży już nie wspomnę.
Ustawa wyraźnie mówi o tym, że odstąpienie od przetargu na tej podstawie wymaga więc w każdym przypadku bardzo dokładnej, indywidualnej analizy stanu faktycznego i prawnego danej sprawy. W związku z tym jeszcze raz pytam, jak się to ma dokonać i kiedy?

Z naszych ustaleń wynika, że z kwestią tej bezprzetargowej procedury związanej z wydzierżawieniem pawilonu, Radni mają być zapoznani dopiero podczas sesji, bo podobno wtedy burmistrz planuje, w ostatniej chwili wyjawić szczegóły tej tajemnicy! No może już nie tajemnicy, skoro się już o niej pisze, niemniej cała Rada Miejska ma prawo do informacji, która może być podstawą do podjęcia decyzji. A co, jeśli grupa Radnych zdecyduje się na dokładne sprawdzenie podmiotu, z którym ma zostać zawarta umowa? Mają przecież do tego prawo, tu nikt nie zaprzeczy, byleby zechcieli z niego skorzystać.
No chyba, że już wszystko zostało zakulisowo rozpatrzone i postanowione, a głosowanie ma się odbyć tylko na podstawie informacji uzyskanych z opowiadania burmistrza? Czyli głosowanie, to będzie taka fikcja i formalność.
A gdzie analizy i wnioski dotyczące konkretnego dzierżawcy? Gdzie odpowiedzialność? Jaka jest tu rola radnych, którzy przecież powinni świadomie podejmować decyzje?
Poniżej artykułu zamieszczona została treść niektórych punktów ustawy, które obrazują skalę złożoności problemu. Kto jest w stanie, w odniesieniu do zapisów ustawy, dokonać podczas sesji Rady Miejskiej uczciwej i merytorycznej oceny tej konkretnej sprawy?

Bez wątpienia wszyscy pragną pozytywnego rozwiązania kwestii pawilonu handlowego, tak, żeby mógł służyć mieszkańcom i nie był w przyszłości źródłem problemów, które trzeba będzie latami rozwiązywać. Ażeby uniknąć ewentualnych problemów należałoby dobrze przygotować się do bezprzetargowej procedury. Pytanie, jak to w tych tajemniczych okolicznościach zrobić? Czy ktokolwiek widział projekt umowy dzierżawy pawilonu handlowego na okres 10 lat?
Czy to ma być partnerstwo publiczno-prywatne z prywatnym partnerem lub spółką? Jak zostaną zabezpieczone interesy samorządu? Jakie daje gwarancje przyszły dzierżawca? Jaka ma być prowadzona działalność na terenie pawilonu i w jakim zakresie? Czy to mają być usługi, czy działalność handlowa?
Czy odpowiedzi na te pytanie panie burmistrzu, to tajemnica? A jeśli tak, to na jakiej podstawie pan to utajnia? Proszę podać podstawę prawną nieinformowania o tym projekcie mieszkańców Międzyrzecza?
Cóż, mam nadzieję, że w przyszłości i za ten projekt nie trzeba będzie pana kolejny raz przepraszać.


Czytaj także:
BIEDRONKI NA PIASTOWSKIEJ NIE BĘDZIE!
Sklep na osiedlu Piastowskim
Mieszkańcy osiedla Piastowskiego obchodzą pierwszą rocznicę
Pawilon handlowy przy ul. Piastowskiej nadal stoi pusty
Mieszkańcy os. Piastowskiego w Międzyrzeczu nadal czekają na sklep
Mieszkańcy osiedla Piastowskiego nadal bez sklepu
Za nieczynny od czterech lat pawilon także przepraszam burmistrza!

*  *  *

Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Stan prawny aktualny na dzień: 28.03.2021

Dz.U.2020.0.1990 t.j. – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości

Art. 37. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

1.  Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:
1) jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości;
2) zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;
3) jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 przesłanki udzielania bonifikaty ust. 1 pkt 2;
4) zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;
5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
6) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;
7) ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;
8) jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;
9) przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;
10) jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;
11) jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki ust. 1 albo 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 wybór partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym ust. 1 lub 2 powołanej ustawy;
12) jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 zasada wzajemności w odniesieniu do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych ust. 1;
13) jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1372 oraz z 2020 r. poz. 284) lub właściwych podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
 14) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1537 oraz z 2019 r. poz. 2020);
15) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie terminalu lub inwestycję towarzyszącą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554, 1724 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 1086 i 1378);
16) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego strategiczną inwestycję w zakresie sieci przesyłowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191, 284 i 1086);
17) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2019 r. poz. 1073 i 2020);
18) jest zbywana na rzecz Krajowego Zasobu Nieruchomości;
19) jest zbywana na rzecz Spółki Celowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 234 i 1378);
20) jest sprzedawana finansującemu wybranemu w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517), z równoczesnym zawarciem umowy leasingu, na mocy której finansujący nieodwołalnie zobowiązuje się przenieść na zbywcę albo podmiot wskazany przez zbywcę własność tej nieruchomości po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, zapłacie ostatniej raty albo w razie rozwiązania umowy leasingu z innych przyczyn;
21) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanej na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. U. poz. 1589 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 471);
22) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy portu zewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. poz. 1924 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1747).

3. Wojewoda albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, albo odpowiednia rada lub sejmik województwa, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, mogą podjąć odpowiednio zarządzenie albo uchwałę o odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości:
1) przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmiot, dla którego są to cele statutowe i którego dochody przeznacza się w całości na działalność statutową;
2) zabudowanych na podstawie zezwolenia na budowę lub których zabudowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi lub użytkuje nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat.

3a.  Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do nieruchomości:
    1) (uchylony);
2) w stosunku do których wygasło użytkowanie wieczyste na skutek upływu okresu ustalonego w umowie lub decyzji administracyjnej, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się dotychczasowy użytkownik wieczysty nieruchomości albo jego spadkobierca.

3b. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w tym przepisie.

4. Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

4a. Umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy zawiera się w drodze bezprzetargowej:
1) na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jeżeli:
a) użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego,
b) użytkownikiem nieruchomości jest stowarzyszenie ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 471);

   2) na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, ale nieprzekraczający czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą nieruchomości jest partner prywatny lub spółka, o której mowa w art. 14 partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki ust. 1 albo 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli oddanie w użytkowanie, najem albo dzierżawę stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 wybór partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym ust. 1 lub 2 tej ustawy.

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może odstąpić od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów, o których mowa w ust. 3 i 4, w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 prawa do nieruchomości po zlikwidowanej lub sprywatyzowanej państwowej osobie prawnej ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 gospodarowanie nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby statutowe niektórych jednostek organizacyjnych ust. 2 pkt 1, bez konieczności odpowiednio zwolnienia z obowiązku lub wyrażenia zgody przez wojewodę.

 *  *  *

Art. 4 Wybór partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

 1. Do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288), w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie.
 2. Jeżeli umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma spełniać warunki określone w art. 3 wynagrodzenie koncesjonariusza ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528, 1655 i 2020), do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy tej ustawy albo ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie. W przypadku zastosowania do wyboru partnera prywatnego ustawy, o której mowa w ust. 1, zastosowanie mają przepisy art. 6 szacunkowa wartość umowy koncesji oraz art. 45 okres trwania umowy koncesji ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.
 3. W przypadkach, w których nie ma zastosowania ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ani ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, wyboru partnera prywatnego dokonuje się w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy odpowiednim uwzględnieniu przepisów niniejszej ustawy, a w przypadku wniesienia przez podmiot publiczny wkładu własnego będącego nieruchomością, także przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471).

 Art. 14 Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki

 1. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną.
  1a. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania partner prywatny nabędzie udziały albo akcje spółki z udziałem podmiotu publicznego. Nabycie może nastąpić w drodze objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo akcji.
 2. Cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.
 3. Prawa z należących do Skarbu Państwa udziałów lub akcji w spółce wykonuje organ administracji rządowej, który zawiązał spółkę jako podmiot publiczny.
 4. Przepis art. 7a zgoda na zawarcie i wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez zawiązaną spółkę ust. 5 stosuje się do odpowiedzialności innych podmiotów, o których mowa w tym przepisie, za szkody wyrządzone podmiotowi publicznemu wskutek nieudostępnienia zasobów spółce, o której mowa w ust. 1 albo 1a.

Art. 68 Przesłanki udzielania bonifikaty

 1. Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie zart. 67zasady ustalania cen nieruchomości ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:
  1) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych;
  2) osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;
  3) stowarzyszeniom ogrodowym w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych z przeznaczeniem na rodzinne ogrody działkowe;
  4) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
  5) na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego;
  6) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;
  7) jako lokal mieszkalny;
  8) w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209 a wydzielenie dla budynku działki niespełniającej wymogów działki budowlanej ust. 1 i ust. 2;
  9) spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych;
  10) osobie, o której mowa w art. 37 zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej ust. 2 pkt 6, z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe;
  11) podmiotom, o których mowa w art. 61 zasada wzajemności w odniesieniu do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych ust. 1;
  12) na cele realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086).1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu lub, w przypadku gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.1b. W zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku, o których mowa w ust. 1, określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych. Zarządzenie wojewody albo uchwała rady lub sejmiku stanowi akt prawa miejscowego lub może dotyczyć indywidualnych nieruchomości.
 2. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku:
  1) zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem ust. 2b;
  2) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
  3) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;
  4) zamiany lokalu mieszkalnego na:
  a) inny lokal mieszkalny będący przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo
  b) nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe będącą przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego;
  5) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie:
  a) innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo
  b) nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.2b. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.2c. Właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych przypadkach niż określone w ust. 2a, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.2d. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 2a pkt 4 lub 5, na nabycie albo zamianę nieruchomości albo lokalu mieszkalnego nie zostały wykorzystane wszystkie uzyskane środki, obowiązek zwrotu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy kwoty odpowiadającej części bonifikaty niewykorzystanej na nabycie lub zamianę, po jej waloryzacji.3. Ustaloną, zgodnie zart. 67zasady ustalania cen nieruchomości, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50 %. Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę.
  3a. Zgoda, o której mowa w ust. 2c i 3, może dotyczyć więcej niż jednej nieruchomości.4. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy.

Czytaj także:
BIEDRONKI NA PIASTOWSKIEJ NIE BĘDZIE!
Sklep na osiedlu Piastowskim
Mieszkańcy osiedla Piastowskiego obchodzą pierwszą rocznicę
Pawilon handlowy przy ul. Piastowskiej nadal stoi pusty
Mieszkańcy os. Piastowskiego w Międzyrzeczu nadal czekają na sklep
Mieszkańcy osiedla Piastowskiego nadal bez sklepu
Za nieczynny od czterech lat pawilon także przepraszam burmistrza!

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię