OGŁOSZENIE

wystąpienie pokontrolne nik okładka
Pobierz dokument w formacie PDF [558Kb] – KLIK

W marcu 2022 roku informowaliśmy o kontroli Najwyższej Izby Kontroli w międzyrzeckim magistracie, która trwała do połowy maja br. Kontroli poddana została przede wszystkim realizacja wybranych dochodów Gminy Międzyrzecz, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z mienia. Poniżej prezentujemy pełną treść wystąpienia pokontrolnego.

Delegatura NIK w Zielonej Górze w maju informowała, że jest realizowana kontrola działalności organu wykonawczego gminy Międzyrzecz oraz burmistrza Remigiusza Lorenza.  Jednym z rozpatrywanych i poddanych kontroli tematów jest kwestia sposobu zarządzania OW Głębokie i różne nadesłane skargi oraz problemy jakie mają mieszkańcy w kontaktach z Urzędem Miejskim w Międzyrzeczu.

Z raportu dowiadujemy się, że kontroli poddano także inne obszary działania międzyrzeckiego samorządu. Analizie poddano realizację dochodów w gminie i stan windykacji należności budżetowych. Zwrócono także uwagę na sposób udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz w nieopodatkowanych należnościach budżetowych o charakterze publicznoprawnym.
Kontroli poddano także kwestie związane z gospodarowaniem mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
Objęto kontrolą również proces sprawozdawczości dotyczącej dochodów i mienia oraz wykonywanie obowiązków informacyjnych udzielanych ulg.

Po zapoznaniu się z powyższym można spytać, dlaczego kontroli poddano tak wąski zakres działalności międzyrzeckiego samorządu?  Otóż kontrolę prowadziła tylko jedna osoba, kontroler Lidia Sobkowiak-Mariusz, główny specjalista kontroli państwowej. Oczywistym jest, że jeden kontroler nie był w stanie w założonym czasie dokonać kontroli i analizy wszystkich obszarów funkcjonowania samorządu. Niemniej, to co zostało zaprezentowane w „Wystąpieniu pokontrolnym” i tak może zorientowane w problematyce osoby powalić na kolana.
Rzecz jasna nie będziemy tu komentować i dokonywać ocen działania urzędników z międzyrzeckiego Ratusza, bo to zadanie tradycyjnie należy do Państwa.

wystąpienie pokontrolne nik 1Pragniemy tylko zwrócić uwagę Państwa na pierwsze zdania zawarte w drugim punkcie „Wystąpienia pokontrolnego”, które można przyjąć jako swoistą ocenę działania urzędników w zakresie realizacji działań związanych z realizacją dochodów, ewidencji oraz prowadzenia windykacji, cyt.:
NIK ocenia negatywnie działania Gminy w zakresie realizacji dochodów.

Ocenę uzasadnia charakter i skala nieprawidłowości, przede wszystkim w zakresie podatku od środków transportowych.
W toku kontroli stwierdzono:
− nieprawidłowe dokonywanie zapisów księgowych w ewidencji podatkowej, przy braku dowodów księgowych, uzasadniających odpisy, wpłaty i zwroty wpłat, co powoduje, iż nie można uznać ksiąg rachunkowych za prowadzone rzetelnie i bezbłędnie;
− nieokreślanie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego, co rzutowało na nieosiągnięcie dochodów Gminy (40,9 tys. zł).

W zakresie windykacji zaniechano wystawienia części upomnień lub dokonywano tego ze zwłoką, bez następczej kontroli dat doręczenia, a także w niektórych przypadkach nie wystawiano tytułów wykonawczych, co narusza zasadę obligatoryjnego wszczęcia egzekucji, wyrażoną w art. 6 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 3 .

Działanie organu nie spełniało kryterium rzetelności: organ nie kierował zapytań o stan egzekucji do organów egzekucyjnych, w części przypadków nie zabezpieczono zaległości.
Nie podejmowano innych, nietypowych, działań zmierzających do wyegzekwowania zaległości, np. przeniesienie odpowiedzialności na osobę trzecią, czy złożenie przez wierzyciela wniosku o upadłość, nie zawsze prawidłowo zgłaszano wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Powyższe zaniechania doprowadziły do przedawnienia zaległości i skutkowały obowiązkiem dokonania odpisów, czego nie przeprowadzono w latach 2018-2020.

Z kolei na koniec 2021 r. odpisano zaległości w części bezpodstawnie bez wystarczającej analizy okoliczności przedawnienia lub w szczególności bez zastosowania trybu określonego w uchwale Rady Miejskiej właściwego dla umarzania należności cywilnoprawnych.
Gmina w sprawozdaniach budżetowych nierzetelnie wykazywała zaległości netto (rocznie ok. 3 mln zł) w latach 2018-2020, co dotyczyło zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym. Działania podejmowane w ramach kontroli zarządczej były niewystarczające i nie zapewniły skuteczności i efektywności działania jednostki w zakresie windykacji.” – koniec cytatu

Dalej, ujmując temat w dużym skrócie pragniemy wybiórczo zwrócić uwagę także na inne zapisy zawarte w pokontrolnym wystąpieniu, które być może zachęcą Państwa do lektury całego dokumentu, cyt.:

Strona nr 3
„Nie podjęto działań mających na celu określenie w uchwale wspólników lub w umowie spółki, wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, pomimo takiego obowiązku wynikającego z przepisów…”

 • „… ewidencja szczegółowa środków trwałych nie była rzetelna – nie objęła ona części nieruchomości wykazywanych w ewidencji zasobu. Inwentaryzacja została przeprowadzona nieprawidłowo…”strona nr 4
 • „W wypadku obiektu handlowego nie wykonano zalecanej naprawy instalacji odgromowej, która obecnie nie spełnia swej roli, co stwarza zagrożenie dla ludzi i mienia…”strona nr 7
 • „W Wieloletniej Prognozie Finansowej (dalej WPF) na lata 2021-2030 jako poniesione w 2020 r. wydatki na ten cel wykazano 320.554,82 zł, przy faktycznie wynoszących 371.892,29 zł. Tym samym nierzetelnie sporządzono WPF.”strona nr 8
 • „5. W kontrolowanym okresie dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 19.037,2 tys. zł (3,7% ogółu) i charakteryzowały się one najwyższą stopą wzrostu spośród wszystkich podatków i opłat – wielkość dochodów z tego tytułu wykonana w 2021 r. była dwukrotnie wyższa niż ich poziom z 2017 r. (204%). Sytuacja ta wynikała przede wszystkim z podwyżek stawki. Do 31.01.2018 r. miesięczna stawka opłaty od mieszkańca wynosiła 9 zł, a jeżeli odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny – 12 zł. W okresie objętym kontrolą ww. były systematycznie podwyższane, do odpowiednio: − 12 zł (o 33,3%) i 24 zł (o 100%) – obowiązywały od 1.02.2018 r. do 31.05.2019 r., − 18 zł i 36 zł (o 50%) – w 2019 r., od 1.06.2019 r., − 22,50 zł i 45 zł (o 25%) – w latach 2020-2021, − 26,50 zł i 53 zł (o 17,8%) – obecnie, od 1.01.2022 r., stanowiąc 294,4% i 441,7% stawek obowiązujących w 2017 r. 20 .
  Jako uzasadnienie podwyżki wskazywano: „system ma się bilansować”

strona nr 9

 • Pomimo podwyżek pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania tymi odpadami (deficyt wyniósł 268,4 tys. zł).
  Z kolei w 2020 r. środki z opłat nie zostały w pełni wykorzystane (nadwyżka 232,6 tys. zł). Mogły one zostać zaangażowane w 2021 r., stosownie do art. 6 r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach23. Po uwzględnieniu tej nadwyżki, w 2021 r. pozostały nadal niewykorzystane środki wynoszące 73,7 tys. zł24.
  Prawidłowo skalkulowana opłata powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków gminy25.”

strona nr 10

 • „W 2020 r. do kosztów funkcjonowania systemu zaliczono wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (dalej PGK Sp. z o.o.) w wysokości 120 tys. zł. Wprawdzie Spółka wnioskowała o zabezpieczenie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK), jednak zadanie to nie zostało zrealizowane, a tylko część środków (386,11 zł) została wydatkowana.
  W 2019 r. Spółka wnioskowała o zabezpieczenie przez Gminę w WPF kwoty 820 tys. zł na budowę PSZOK w Międzyrzeczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, osi priorytetowej 4. Środowisko i kultura, działania 4. Gospodarka odpadami (120 tys. zł na 2020 r., 400 tys. zł na 2021 r. oraz 300 tys. zł na 2022 r.).
  Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym wartość kosztorysowa inwestycji miała wynieść 2.361.700,25 zł (brutto). Ww. zadanie nie zostało zrealizowane …”

strona nr 11

 • „1.2. Windykacja należności budżetowych
  W kontrolowanym okresie zaległości netto z tytułu dochodów własnych Gminy zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27S wynosiły: − 11.902 tys. zł na koniec 2018 r. (wzrost o 8,7% do roku poprzedniego, dalej rdr), w tym dotyczące dochodów realizowanych przez Urząd Miejski31 – 5.932,5 tys. zł, − 13.474 tys. zł na koniec 2019 r. (wzrost o 13,2% rdr), w tym dotyczące dochodów realizowanych przez Urząd – 6.768,9 tys. zł (wzrost o 14,1% rdr), − 14.839,8 tys. zł na koniec 2020 r. (wzrost o 10,1% rdr), w tym dotyczące dochodów realizowanych przez Urząd – 7.614,7 tys. zł (wzrost o 12,5% rdr), − 11.899,5 tys. zł na koniec 2021 r. (spadek o 19,8% rdr), w tym dotyczące dochodów realizowanych przez Urząd – 4.297,6 tys. zł (spadek 43% rdr).
  Do 2020 r. zaległości zwiększały się corocznie o ok. 10%, natomiast w 2021 r. nastąpił ich istotny spadek. Zmniejszenie stanu zaległości dotyczyło przede wszystkim podatku od nieruchomości (rdr o 3.200 tys. zł) i podatku od środków transportowych (rdr o 80,3 tys. zł).
  Powyższa sytuacja była wynikiem nieprawidłowego wykazywania w sprawozdaniach lat 2018-2020 w zaległościach netto, należności pozostałych do zapłaty, których termin zapłaty minął, ale które nie mogą być egzekwowane, w szczególności zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym.”

strona nr 12

 • „7.1. Obowiązki w zakresie prowadzenia systematycznej kontroli terminowości zapłaty należności budżetowych znalazły odzwierciedlenie w zakresach czynności pracowników Urzędu.
  Pomiędzy ww. zakresami istnieje jednak niezgodność z postanowieniami Regulaminu organizacyjnego Urzędu, który ww. zadania przypisał do Wydziału Finansowo-Budżetowego (dalej WFB), podczas gdy wykonują je także pracownicy innych wydziałów.
  Ponadto, w Urzędzie nie ustalono procedur dochodzenia należności, w tym mających charakter cywilnoprawny, w celu zapewnienia terminowego podejmowania czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.”

strona nr 13

 • „Należności dochodzone w trybie egzekucji administracyjnej 8. Przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych nie podejmowano wobec zobowiązanych działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku (możliwość przewidziana art. 6 § 1b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Kontrola dotycząca zaległości od 41 podatników34 wykazała, że nie zaewidencjonowano działań w tym zakresie. Ewidencjonowaniu podlegają forma działania informacyjnego, data jego podjęcia oraz imię i nazwisko osoby, która podjęła działanie informacyjne35.
  Z wyjaśnień Skarbnika Gminy wynika, że pracownicy w niektórych przypadkach przed podjęciem czynności windykacyjnych przypominają dłużnikom poprzez rozmowy telefoniczne o konieczności uregulowania zaległości, jednakże fakt ten nie został zaewidencjonowany i nie traktowano tych rozmów jako podejmowanie działań informacyjnych […]”

strona nr 14

 • „10. W podatku od środków transportowych stwierdzono niepodejmowanie czynności zmierzających do określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego, w sytuacji, gdy z informacji podatkowej przekazanej ze Starostwa Powiatowego wynikał inny stan zarejestrowanych środków i tym samym inna kwota podatku, niż w złożonej przez podatnika deklaracji, bądź gdy podatnik nie złożył deklaracji.”

strona nr 15

 • „2. Burmistrz nie posiadał wyrażonej w uchwale rady gminy zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych (dalej RNP), określającej rodzaj należności pieniężnej jst, o której dane są przekazywane do rejestru. Ujawnieniu w Rejestrze podlegają dane dotyczące m.in. zobowiązanego, oznaczenia wierzyciela, wysokości należności pieniężnej i odsetek, wraz z rodzajem i podstawą prawną tej należności, a zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze wierzyciel doręcza zobowiązanemu przed wprowadzeniem do rejestru ww. danych (art. 18b § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).”

strona nr 15

 • „14. W Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu nie przyjęto procedur monitorowania zaległości, w tym zagrożonych przedawnieniem oraz działań związanych z odpisaniem m.in. należności przedawnionych lub nieściągalnych (np. w związku z wyceną należności na dzień bilansowy).”
 • „Na koniec roku 2021 dokonano odpisów w koszty, zaległości z tytułu podatków za lata 1994-2015 w łącznej wysokości 513.071,99 zł uznanych za przedawnione39, przy czym w wypadku kwoty 17.034,31 zł, w zakresie podatku od środków transportowych brak było dokumentów, z których wynikałaby kwota zaległości, termin wymagalności i których podatników to dotyczy, co pozwoliłoby na ocenę przedawnienia ww. zaległości. Na koniec lat 2018-2020 nie dokonywano odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych – opis ww. nieprawidłowości w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości, pkt 9 i 11…”

strona nr 16

 • „1. WPF na lata 2021-2030 sporządzono nierzetelnie w zakresie wykonanych wydatków bieżących w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – wykazano kwotę 554,82 zł, podczas gdy faktycznie poniesione wydatki z tego tytułu wynosiły 371.892,29 zł

Zgodnie z wyjaśnieniami Skarbnika przyczyną tej nieprawidłowości było niedopatrzenie i błąd polegający na mylnym zsumowaniu wszystkich wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe – zarówno bieżących, jak i majątkowych.”

strona nr 16

 • Upomnienia na część należności zostały wystawione w terminie powyżej 31 dni po upływie terminu zapłaty, tj. do 60 dni – 25%, a powyżej 60 dni (do 330 dni) – 46,4% ogółu. Tym samym postępowano z naruszeniem § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych43, który stanowi, że wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie w zakresie należności pieniężnej, której wysokość przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia:
  a) niezwłocznie – jeżeli nie zostały podjęte działania informacyjne,
  b) przed upływem 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy podjęto działanie informacyjne.”

„NIK zauważa, że w zakresie podatku od środków transportowych ustalone mechanizmy kontroli zarządczej są niewystarczające, w szczególności w kontekście określenia zakresu czynności służbowych i faktycznej realizacji obowiązków dotyczących podatku od środków transportowych przez jednego pracownika, poczynając od powstania zobowiązania podatkowego do jego wygaśnięcia (w zakresie wymiaru, sprawdzania prawidłowości złożonych deklaracji, księgowości, sprawozdawczości, windykacji, ulg w zapłacie)52 .
NIK zauważa również, że w świetle stwierdzonych nieprawidłowości (liczby i ich charakteru) nie można uznać ksiąg rachunkowych za prowadzone rzetelnie i bezbłędnie (art. 24 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości).”

strona nr 21 i 22

 • „10. Na koniec 2021 r. dokonano odpisów w koszty zaległości o charakterze cywilnoprawnym w łącznej kwocie 36.321 zł, w tym z uwagi na ich nieściągalność (29.764,22 zł) oraz przedawnienie (6.556,78 zł) – jak wskazano w poleceniu księgowania, zatwierdzonym przez Zastępcę Burmistrza. W wypadku należności cywilnoprawnych – w odróżnieniu od zobowiązań podatkowych – przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania, lecz możliwość uchylenia się przez dłużnika od jego zaspokojenia63. Tym samym brak jest podstaw do spisania w koszty istniejących zobowiązań.
  Na marginesie, należy zauważyć, że w kwocie należności ocenionych jako przedawnione znalazły się zobowiązania nieprzedawnione do końca 2021 r. w kwocie 2.937,73 zł64, co inspektor WFB uzasadniała, tym, że błędnie przyjęła trzyletni termin przedawnienia…”
  „NIK zauważa, że ewentualne umorzenie należności cywilnoprawnych powinno nastąpić w trybie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w sprawie szczegółowych zasad sposobu trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg65 .
  Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że niezastosowanie ww. uchwały wynikało z przekonania, że odpisanie przedawnionych wierzytelności cywilnoprawnych nie jest połączone z koniecznością ich wcześniejszego umorzenia…”
  „Stwierdzone nieprawidłowości polegające na dopuszczeniu do przedawnienia zaległości, odpisaniu jako przedawnionych zaległości podatkowych, które nie uległy przedawnieniu, czy też zaległości cywilnoprawnych, wskazują na niedokonanie szczegółowej analizy zobowiązań (zwłaszcza w zakresie okoliczności skutkujących przerwaniem biegu przedawnienia) i na brak wiedzy w tym zakresie.”


strona nr 23

W ocenie cząstkowej NIK ocenia negatywnie działania Gminy w zakresie realizacji dochodów.
Ocenę uzasadnia charakter i skala nieprawidłowości, przede wszystkim w zakresie podatku od środków transportowych.
W toku kontroli stwierdzono:
nieprawidłowe dokonywanie zapisów księgowych w ewidencji podatkowej, przy braku dowodów księgowych, uzasadniających odpisy, wpłaty i zwroty wpłat, co powoduje, iż nie można uznać ksiąg rachunkowych za prowadzone rzetelnie i bezbłędnie;
zaniechanie określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego, co rzutowało na nieosiągnięcie dochodów Gminy (40,9 tys. zł) oraz dokonywanie korekt deklaracji niezgodnie z Ordynacją podatkową.

W zakresie windykacji zaniechano wystawienia części upomnień lub dokonywano tego ze zwłoką, bez następczej kontroli dat doręczenia, a także w niektórych przypadkach nie wystawiano tytułów wykonawczych, co narusza zasadę obligatoryjnego wszczęcia egzekucji, wyrażoną w art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Działanie organu nie spełniało kryterium rzetelności: organ nie kierował zapytań o stan egzekucji do organów egzekucyjnych, w części przypadków nie zabezpieczono zaległości. Nie podejmowano innych, nietypowych, działań zmierzających do wyegzekwowania zaległości, np. przeniesienie odpowiedzialności na osobę trzecią, czy złożenie przez wierzyciela wniosku o upadłość, nie zawsze prawidłowo zgłaszano wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Powyższe zaniechania doprowadziły do przedawnienia zaległości i skutkowały obowiązkiem dokonania odpisów, czego nie przeprowadzono w latach 2018-2020. Z kolei dokonane na koniec 2021 r. w części nie zostały poprzedzone rzetelną analizą okoliczności przedawnienia lub bezpodstawnie, w szczególności bez zastosowania trybu określonego w uchwale Rady Miejskiej właściwego dla umarzania należności cywilnoprawnych.

Gmina w sprawozdaniach budżetowych nierzetelnie wykazała zaległości netto (rocznie ok. 3 mln zł) w latach 2018-2020, co wynikało z nieprawidłowego ujęcia zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym. Działania podejmowane w ramach kontroli zarządczej były niewystarczające i nie zapewniły skuteczności i efektywności działania jednostki w obszarze windykacji.

strona nr 26

 • Obowiązujące w Gminie plany wykorzystania zasobu nieruchomości nie były aktualizowane. Odnośnie podstawy podejmowania decyzji o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości Burmistrz Międzyrzecza wyjaśnił, że są one podejmowane na bieżąco po analizie, czy dana nieruchomość nie jest niezbędna do realizacji zadań własnych, ani nie jest potrzebna do realizacji innych zadań publicznych realizowanych przez inne podmioty. […]

strona nr 32

 • „13. W zarządzie WGM znajdowało się 17 budynków wchodzących w skład zasobu Gminy Międzyrzecz, tj. 16 sal wiejskich oraz budynek pawilonu handlowego, zlokalizowany w Międzyrzeczu przy ul. Piastowskiej 24, którego Gmina Międzyrzecz jest współwłaścicielem w wysokości 53/100 części.
  W dniu 12.07.2021 r. ww. nieruchomość została wydzierżawiona na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej polegającej m.in. na sprzedaży detalicznej oraz cash&carry artykułów spożywczych.

Do momentu zawarcia ww. umowy dzierżawy (od 2018 r.) budynek generował koszty utrzymania w łącznej wysokości 47,5 tys. zł, w tym energia 6,2 tys. zł, sprzątanie obiektu 2,7 tys. zł, kosztorysy, protokoły związane z remontem dachu 2,7 tys. zł oraz remont dachu – 36,4 tys. zł.

Natomiast świetlice wiejskie były wykorzystywane na potrzeby społeczności wiejskiej, okazjonalnie wynajmowane na imprezy, generowały koszty wynoszące od 91,3 tys. zł do 158,1 tys. zł rocznie 106. (akta kontroli, str. 517-528, 855).”

strona nr 34

 • „3. W wyniku porównania danych wykazywanych w ewidencji środków trwałych z danymi ewidencji zasobu dotyczących 10 nieruchomości stwierdzono, że w ewidencji środków trwałych nie wykazano pięciu.
  W konsekwencji ww. nie zostały ujęte w bilansie jednostki. Tym samym ww. ksiąg nie można uznać za rzetelne (gdy dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty) w rozumieniu art. 24 ust. 2 uor.”

strona nr 34

 • Pomimo że w 2021 r. podczas okresowych pomiarów instalacji elektrycznej zalecono naprawę i częściową wymianę instalacji odgromowej obiektu handlowo-usługowego, zalecenia nie wykonano. Stwierdzono wówczas, że elementy instalacji odgromowej na dachu zostały zdemontowane. Ochrona odgromowa nie jest zachowana i instalacja nie spełnia swojej roli.

W dniu 3.06.2022 r. na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK poinformowano Burmistrza o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo powstania znacznej szkody w mieniu, w celu zapobieżenia występującemu niebezpieczeństwu lub szkodzie.

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy o NIK Burmistrz poinformował, że polecił wprowadzenie do budżetu na rok 2022 remontu instalacji odgromowej na budynku pawilonu handlowego: Mając na względzie ważność podnoszonej kwestii zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały budżetowej na rok 2022, który będzie procedowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 23.06.2022 r. Z wyjaśnień kierownika Wydziału Realizacji Inwestycji (dalej WRI) wynika, że koszt naprawy tej instalacji szacunkowo może wynieść 30 tys. zł.”

Być może tych kilka cytatów zaczerpniętych z czterdziestostronicowego „Wystąpienia pokontrolnego” zachęci Państwa do zapoznania się ze szczegółami zawartymi w opracowaniu NIK. Dla ułatwienia odszukania wyszczególnionych treści oznaczyliśmy je numerami stron.

Lektura z pewnością nie należy do łatwych, bo też nie jest to powieść, niemniej ilość zawartych w opracowaniu uwag jest ujmując dyplomatycznie zastanawiająca. Na podstawie wyników kontroli NIK obraz naszego samorządu nijak ma się do realizowanych od pewnego czasu działań propagandowych.
Ale zgodnie z obietnicą powstrzymamy się od ocen i dzielenia się wrażeniami. To zadanie należy jak zwykle do Państwa.

Na koniec z pewną dozą satysfakcji pragniemy zwrócić uwagę na fakt dotyczący kosztów utrzymania pawilonu przy ulicy Piastowskiej, o którym w przeszłości wielokrotnie pisaliśmy.

Przypomnijmy
W 2021 roku pismem skierowanym do burmistrza Międzyrzecza z dn. 05.03.2021 r. zwróciliśmy się z pytaniem dotyczącym, między innymi kosztów utrzymania nieczynnego od lat pawilonu.

Burmistrz w odpowiedzi, w piśmie z dn. 15 kwietnia 2021 r WOA.1431.29.2021 poinformował nas o decyzji odmownej w kwestii udostępnienia informacji publicznej, tzw. przetworzonej i uchylił się od udzielenia odpowiedzi odnośnie kosztów utrzymania pawilonu handlowego.

W uzasadnieniu odmowy udzielenia informacji na temat rocznych kosztów utrzymania pawilonu handlowego stwierdził, że wymagałoby to zbyt dużo pracy ze strony urzędników i generalnie ujawnienie wspomnianych kosztów nie leży w szeroko pojętym interesie społecznym, a wynika jedynie z prywatnej ciekawości i służyłaby tylko jej zaspokojeniu.

Jak się okazuje burmistrzowi jakoś zabrakło dowagi odmówić kontrolerowi NIK udzielenia informacji. Dzięki przeprowadzonej kontroli w końcu, po ponad rocznym oczekiwaniu mieszkańcy mogą poznać tak mocno „tajną” informację związaną ze stratami jakie ponosiła miejska kasa w związku z nieczynnym pawilonem przy ul. Piastowskiej. Przy okazji mieszkańcy mają okazję poznać wiele innych informacji związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego.
Na koniec wręcz ciśnie się pytanie. Czy warto było panie burmistrzu tak zawzięcie unikać udzielenia rzetelnej i merytorycznej odpowiedzi w celu „zaspokojenia prywatnej ciekawości” mieszkańca Międzyrzecza?

Co w związku z kontrolą? Cóż, kontrola, to nie koniec świata. NIK zgodnie z przyjętą metodologią w opracowanych wnioskach pokontrolnych wyda zalecenia w kwestii usunięcia uwag. Czy będą inne konsekwencje? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że będzie jeszcze drugi etap kontroli, ale szczegółów nie możemy podać.


Czytaj także:
Pawilon na ul. Piastowskiej nadal stoi pusty!
Czy pawilon przy ul. Piastowskiej zostanie wydzierżawiony na 10 lat?!
Czy pawilon handlowy przy ulicy Piastowskiej w Międzyrzeczu nadal będzie stał niewykorzystany?
Międzyrzecz: Pawilon handlowy przy ul. Piastowskiej nadal stoi pusty
Za nieczynny od czterech lat pawilon także przepraszam burmistrza!
WIEM, ALE NIE POWIEM …
Inwestycji na osiedlu Piastowskim w Międzyrzeczu nie będzie! Brawo samorząd!
Pawilon handlowy przy ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu rozpoczyna działalność
Sklep BAKOMY w Międzyrzeczu został oficjalnie otwarty
Kontrola NIK w międzyrzeckim Ratuszu

Wystąpienie pokontrolne w Gminie MiędzyrzeczI-22-001-LZG-01-01-2-1

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię