OGŁOSZENIE

konferencja powiat gorzyca 029
Tego typu program był pierwszy raz realizowany w powiecie międzyrzeckim i niewątpliwie stanowił duże wyzwanie dla wszystkich uczestników. Wysoki poziom złożoności programu i konieczność przecierania szlaku z perspektywy minionych lat stanowią bez wątpienia podstawę do dużej satysfakcji i podjęcia kolejnych, podobnych wyzwań.

12 maja 2023 r. o godzinie 12:00 na terenie Agroturystyki „Maya”[1] w miejscowości Gorzyca (gm. Międzyrzecz), odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu, pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego.”

Konferencja podsumowująca projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim”, który był realizowany przez Powiat Międzyrzecki w partnerstwie z Uniwersytetem Zielonogórskim i Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego, to nie tylko podniesienie kształcenia zawodowego w powiecie na wyższy poziom, to również świetna integracja i zacieśnienie więzi z ośrodkami szkoleniowymi w województwie. Dzięki wspólnemu działaniu stworzono warunki do lepszego poznania się ludzi uczestniczących w programie, a także poznanie wzajemnych możliwości, co dobrze wróży na przyszłość.

Znamienny jest fakt, że pierwszy raz w historii naszego powiatu wydano prawie 8 mln zł na podniesienie jakości i warunków nauczania uczniów CKZiU oraz SOSW, między innymi na staże, praktyki i kursy, a także na zakup nowoczesnego sprzętu do nauki zawodu, min. na kierunkach fotografii i multimediów, logistyki, informatyki i budownictwa oraz uczących się w zawodzie kucharz i fryzjer.

konferencja powiat gorzyca 020
Agnieszka Olender, Starosta Międzyrzecki

Gości przybyłych na konferencję powitała Agnieszka Olender, Starosta Międzyrzecki. Po przedstawieniu przybyłych gości rozpoczęły się przemówienia i prelekcje prezentujące cele i zakres realizowanych zadań w ramach przedmiotowego programu.

Konferencję zaszczycił pan Łukasz Porycki, wicemarszałek Województwa Lubuskiego. Pan wicemarszałek podczas swojego wystąpienia bardzo ciepło odniósł się do działań podejmowanych w ramach zrealizowanego programu, który jak podkreślali poszczególni prelegenci był dużym i niełatwym przedsięwzięciem.

Tego typu program był pierwszy raz realizowany w powiecie międzyrzeckim i niewątpliwie stanowił duże wyzwanie dla wszystkich uczestników. Wysoki poziom złożoności programu i konieczność przecierania szlaku z perspektywy minionych lat stanowią bez wątpienia podstawę do dużej satysfakcji i podjęcia kolejnych, podobnych wyzwań.

AUDIO: Rozpoczęcie konferencji – mówi Agnieszka Olender, Starosta Międzyrzecki

Konferencja była merytorycznym podsumowaniem programu, któremu towarzyszyło dużo emocji i wspomnień ze wspólnego działania.

AUDIO: Wstęp do omówienia programu – mówi Agnieszka Banak

 

Były podziękowania, kwiaty i wiele wzruszających momentów, które potwierdzają duże zaangażowanie uczestników programu w realizację projektu. Kulminacyjnym momentem było wniesienie ogromnego tortu, przy degustacji którego była okazja do rozmów w trochę luźniejszej atmosferze.

Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem, który niewątpliwie sprzyjał dalszej integracji i wymianie doświadczeń.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Małgorzata i Kazimierz Czułup/


Modernizacja kształcenia zawodowego

Na trwający siedem lat program przeznaczono miliony złotych na doposażenie pracowni w szkołach, organizowanie praktyk i stażów dla młodzieży oraz wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Realizacja programu mogła odbyć się dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – Projekty realizowane poza formułą ZIT.

Grupami docelowymi byli uczniowie i nauczyciele zawodu  w szkołach zawodowych  na terenie powiatu międzyrzeckiego tj.:

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna;
 • Zespół Szkół nr 2: ucz. ZS 2.

Wsparcie w ramach programu skierowane było wyłącznie do publicznych i niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, a także nauczycieli i uczniów tych szkół oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, osób korzystających z pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, a także instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Powiat Międzyrzecki realizował projekt  od 1 lipca 2016 r. we współdziałaniu z partnerami realizacji projektu:

 • Uniwersytetem Zielonogórskim, który zapewnił szkolenia, kursy, warsztaty i wyjazdy studyjne  na najwyższym poziomie,
 • Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., który jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół nr 2 w Międzyrzeczu (szkoła objęta wsparciem projektu).

Projekt w liczbach

Pierwotną kwotę projektu 7.613.326,59 zł, zwiększono o innowację w roku 2021 r. o kwotę 301.222,16 zł,  co łącznie daje wartość projektu prawie 8 mln, a dokładnie 7.914.548,75 zł.

Zadanie Praktyki i staże uczniów realizowanie u pracodawców i przedsiębiorców

 • staże/praktyki zrealizowało 286 uczniów, kwota: 000,00 PLN
 • koszty pracodawców dotyczące zorganizowania stażu, kwota: 577.159,83 zł.

Wydana kwota, to 1.115.801,25 zł w której zawierają się wydatki związanie z wypłatą stypendium dla uczniów w wysokości 1500,00 zł  oraz koszty pracodawcy/przedsiębiorcy związanie z organizacją stażu i przygotowaniem dla niego stanowiska pracy

Zadanie dodatkowe zajęcia dla uczniów

W zadaniu tym zrealizowano szkolenia dla uczniów związanie z poszerzaniem wiedzy na temat zawodu, w którym się kształcą. W ramach zadania odbył się obóz naukowy oraz dowozy uczniów na szkolenia, warsztaty i laboratoria które realizowano u partnera, czyli przez Uniwersytet Zielonogórski. Kwota realizacji zadania, to 861.565,65 zł.

Zadanie Modernizacja kształcenia zawodowego

W tym zadaniu celem głównym było doposażenie, modernizacja i utworzenie pracowni zawodowych. W ramach projektu doposażono pracownie w następujących zawodach:

 • Technik budownictwa
 • Technik informatyk
 • Technik logistyki i spedytor
 • Technik ekonomista
 • Technik reklamy
 • Technik fotografii i multimediów – zawód utworzony w ramach projektu
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Kucharz
 • Fryzjer

Kwota realizacji zadania 2.211.017,63 zł.

Zadanie doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zatrudnienie doradców we wszystkich szkołach objętych wsparciem, zajęcia doradcze, szkolenia z doradztwa oraz działania i konkursy realizowane w ramach doradztwa, rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych  u młodzieży.

Kwota realizacji zadania 1.740.504,79 zł.

Zadanie – współpraca ze szkołami wyższymi

Partner projektu Uniwersytet Zielonogórski – realizował na rzecz projektu wysokiej jakości szkolenia dla młodzieży zgodnie z zawodem w jakim się kształcą. Uczniowie mieli możliwość poznać laboratoria zawodowe na Uczelni w swoich zawodach, korzystać z wyjazdów studyjnych oraz korzystać w wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych.

Kwota realizacji zadania 898.600,66 zł.

Zadanie – Realizacja działań innowacyjnych

Pozyskano dodatkowe środki do projektu w kwocie 301.222,16 zł.

Działania w ramach realizowanego zadania polegały na realizacji 5 dniowych obozów naukowych dla :

 • technika fotografii i multimediów – Warsztaty „Alchemia fotografii – szlachetne techniki, plener” dla 42 osób – Innowacja Technika mokry kolodion(fotografia na szkle), Obróbka zdjęć, praca na programach graficznych,
 • technika informatyka, technika logistyka i spedytora dla 80 osób. Oba zawody w grupie 5 informatyków i 5 logistyków oraz 4 grupy mieszane,  tworzyły  projekt zaplanowanie ścieżki dostawy produktu bezpośrednio od producenta do odbiorcy, pomijając gospodarkę magazynową, opracowanie projektu i jego przedstawienie.

Zasadniczym celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego z terenu powiatu międzyrzeckiego przez 581 uczniów w tym 238 K poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia – zgodnie z SZOOP RPO L2020.

To największy projekt oświatowy zrealizowany kiedykolwiek przez powiat

Dzięki temu projektowi swoje kompetencje zawodowe podnieśli nauczyciele i uczniowie. Mogli pogłębić i wykorzystać w praktyce swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w szkołach, w realnych warunkach pracy, co niewątpliwie zwiększyło ich szanse na rynku pracy. Uczniowie, którzy w szkole poznali teorię, a praktykę u przedsiębiorcy, stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy i zwiększą swoje szanse na zatrudnienie.

Projekt zakładał także modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dzięki temu rynek pracy zyska wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy po opuszczeniu szkoły będą gotowi do podjęcia zatrudnienia.

Nauczyciele kształcenia zawodowego dzięki udziałowi w projekcie mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych, szkoleń doskonalących, studiów podyplomowych oraz uczestniczyć w stażach i praktykach u przedsiębiorców.1

*  *  *

Gospodarstwo Agroturystyczne Maya, to wręcz bajkowe miejsce, gdzie beztrosko, przyjemnie, ciekawie i pożytecznie może spędzić czas, leży we wsi Gorzyca, około 7 km od Międzyrzecza, w kierunku na Sulęcin (droga krajowa nr 137). Obiekt znajduje się na terenie XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego.

Odbywają się tu konferencje, szkolenia, imprezy integracyjne i przyjęcia okolicznościowe.  Do dyspozycji gości przygotowano: stanicę wodną i wypożyczalnię kajaków.  Organizowane są spływy kajakowe. Dla miłośników spędzania czasu nad wodą przygotowano stanowiska dla wędkarzy. W ofercie znajdziemy, między innymi: pokoje do wynajęcia, pole namiotowe, spanie na sianie, miejsce na ognisko, miejsce na obóz harcerski, wiaty z miejscem do grillowania, mini zoo, plac zbaw, bar (fast food, obiady dla grup…), zaplecze sanitarne, prysznic, imprezy integracyjne, pikniki, imprezy rekreacyjno-sportowe, rekreacja konna, edukacja przyrodniczo-historyczna (4 ścieżki dydaktyczne). To świetna baza wypadowa do największych atrakcji turystycznych Ziemi Międzyrzeckiej. Każdy może znaleźć coś dla siebie.

FOTO – Gospodarstwo Agroturystyczne Maya – maj 2023 r.

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Małgorzata Czułup/


Czytaj także:
KONFERENCJA W STAROSTWIE POWIATOWYM
SPRZĘT DO PRACOWNI FRYZJERSKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MIĘDZYRZECZU
III TARGI EDUKACYJNE 2019
Kolejny etap prace przy Termomodernizacji CKZiU w Międzyrzeczu
Termomodernizacja obiektów CKZiU w Międzyrzeczu
KOLEJNE KROKI NA ETAPIE TERMOMODERNIZACJI CKZiU
CKZiU w Międzyrzeczu z dofinansowaniem
CKZiU Międzyrzecz na 5-tym miejscu w województwie lubuskim!!!!
Największy w Lubuskim projekt wsparcia szkolnictwa zawodowego
BĘDZIE REMONT CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MIĘDZYRZECZU
Wsparcie kształcenia zawodowego w Lubuskim
EKO-WTOREK, Super rady na Odpady

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię