Porządki w Międzyrzeczu. Odpowiedź dla czytelniczki.

W związku ze zbliżającą się szybkimi krokami wiosną, tradycyjnie już poruszyliśmy kolejny raz kwestię stanu porządków w naszym mieście. Do zamieszczonych zdjęć z artykułu, pt.: „Międzyrzecz poleca się nie tylko na wakacje!” Tak ale w pierwszej kolejności trzeba w mieście posprzątać!”, krytycznie, na naszym Facebookowym profilu odniosła się pani Bogusława Czerkawska. Postanowiliśmy na ten zarzut odpowiedzieć.

0
344
ulica Ściegiennego międzyrzecz 000
OGŁOSZENIE

ulica Ściegiennego międzyrzecz 007
Tym razem prezentujemy sytuację przy ulicy Ściegiennego w Międzyrzeczu. Mieszkańcy znają ten temat, bo tu od lat kwestia utrzymania porządków jest nie rozwiązana.
Dziękujemy za nadesłane zdjęcia i prosimy o więcej!

W związku ze zbliżającą się szybkimi krokami wiosną, tradycyjnie już poruszyliśmy kolejny raz kwestię stanu porządków w naszym mieście. Do zamieszczonych zdjęć z artykułu, pt.: „Międzyrzecz poleca się nie tylko na wakacje!” Tak ale w pierwszej kolejności trzeba w mieście posprzątać!”, krytycznie, na naszym Facebookowym profilu odniosła się pani Bogusława Czerkawska. Postanowiliśmy na ten zarzut odpowiedzieć.

Z zasady nie podejmujemy polemiki z internautami i nie odnosimy się do Ich komentarzy w mediach społecznościowych. W związku z tym, że Pani odnosi się bezpośrednio do mnie, czyli autora artykułu postanowiłem odstąpić od przyjętej zasady i powiem na wstępie krótko, nie ma Pani racji w całej rozciągłości.

Bogusława Czerkawska – zobacz cały post na Facebooku

pani czerkawska

Pani Bogusławo, oczywistą oczywistością jest to, że na terenie podlegającym administracji samorządowej w obrębie granicy miasta znajdują się tereny, którymi zawiadują inne podmioty. Pani wspomniała o Wodach Polskich, a ja dodam tereny będące we władaniu, np.: PKP Infrastruktura, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, a także tereny należące do Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Firm i właścicieli prywatnych. Fakt ten nic nie zmienia i nie zwalnia władz samorządowych z odpowiedzialności za utrzymanie czystości i porządku w mieście i na terenie gminy.
Proszę przyjąć do wiadomości, że w kwestii porządków w mieście partnerem do rozmowy dla mieszkańców jest Urząd Miejski z burmistrzem na czele, a nie Wody Polskie, czy też inne podmioty. Proszę więc nie pisać bzdur i nie wprowadzać mieszkańców w błąd. Pani, jako urzędniczce, po prostu takie zachowanie nie przystoi.

Bród, smród i bałagan nie ma barw partyjnych, świadczy tylko o gospodarzu oraz rzecz jasna o tych, którzy śmiecą. Istotne jest tylko to jak gospodarz egzekwuje i rozlicza tych, którzy nie przestrzegają norm społecznych i przyjętego w gminie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”. To odpowiedzialność władzy wykonawczej!

Skoro Pani próbuje usprawiedliwiać nieróbstwo urzędników i „gospodarza”, to proszę w takim razie podać numery pism skierowanych do Wód Polskich, w których burmistrz Międzyrzecza wezwał Wody Polskie do zaprowadzenia porządku na terenach będących we władaniu WP. Ile takich pism wysłano, kiedy i jakie kroki zostały podjęte w dalszych etapach postępowania egzekucyjnego? (proszę podać daty i sygnatury dokumentów).

 • Proszę podać ilość podmiotów działających na terenie Międzyrzecza i gminy oraz osób prywatnych, które zostały wezwane do zaprowadzenia porządku na swoim terenie? Ile z takich podmiotów zostało ukaranych w minionej dekadzie?
 • Ile w ostatnich latach powołano komisji ze składu Rady Miejskiej wzmocnionych innymi, właściwymi organami w celu dokonania oceny porządków na terenie Międzyrzecza i gminy? Ile razy radni wyszli w teren w celu sprawdzenia jak są przestrzegane postanowienia zawarte w uchwalonym przez Radę Miejską „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”? Jakie były efekty takich lustracji i kto w tym brał udział?
 • Ile razy Pani osobiście dokonała kontroli i ile pokontrolnych notatek służbowych w tej kwestii Pani skierowała na ręce burmistrza?

Proszę nie odpowiadać na wyimaginowane przez Panią pytania, których nie zadałem. Proszę natomiast Mieszkańcom Międzyrzecza uczciwie odpowiedzieć na wyżej postawione pytania.

Jeden z czytelników w mediach społecznościowych stwierdził, że cyt.: „Najłatwiej jest robić zdjęcia śmieci ale już trudniej zanieść butelkę czy inny śmieć do kosza …”.
W odniesieniu do powyższego powiem tak, każdy niech w Międzyrzeczu robi to, co do niego należy.

To, że angażujemy się w powyższej kwestii, to nasza decyzja. Jednocześnie w przeciwieństwie do urzędników szanujemy poświęcony czas Tych osób z Międzyrzecza, które się nie boją, wykonują i przesyłają do nas takie zdjęcia. Działanie to zapewne wynika z poczucia bezsilności oraz tego, że nikt się Ich uwagami w Międzyrzeczu się nie przejmuje i nikt nie szanuje społecznego zaangażowania!
Zdaję sobie sprawę z tego, że władze Międzyrzecza wolałyby oglądać tylko ładne zdjęcia naszego miasta, ale to byłaby czysta propaganda i prezentowanie wizerunku Międzyrzecza w tendencyjny sposób. Zresztą, tak na marginesie do uprawiania propagandy burmistrz zatrudnił sobie człowieka, który świetnie się z tego wywiązuje i nie zamierzam z nim konkurować.
Nie jest moją rolą dogadzanie nikomu, tylko obiektywne przedstawianie faktów takimi jakimi są, a jeśli urzędników rażą takie obrazy naszego miasta, to nic na to nie poradzę. Przypomnę Pani tylko, że ci urzędnicy opłacani są z naszych, publicznych pieniędzy i nie powinni robić nikomu łaski z tego, że wywiążą się z obowiązków nakładanych na nich przez ustawowe zapisy, a to, że się niektórzy obrażą mało mnie obchodzi, to tylko o nich świadczy.

Pragnę zwrócić Pani uwagę, że ja za to co robię nie pobieram wynagrodzenia, robię to z przekonania, dla dobra naszego miasta, bo w przeciwieństwie do co niektórych osobiście zależy mi na jego wizerunku.

Mimo wszystko cieszę się, że Pani, jako pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w ogóle się odważyła i próbuje podejmować temat. W przyszłości proszę tylko o bardziej merytoryczne i konstruktywne podejście do prezentowanych przez nas tematów.
Kończąc temat pragnę Pani zwrócić uwagę na to, że poruszanie tematów  związanych z porządkami w mieście nie ma nic wspólnego z wyborami. Proszę więc w przyszłości nie pisać bzdur i się nie ośmieszać. Ja w przeciwieństwie do urzędników z Ratusza nie kandyduję w wyborach i nie reprezentuję żadnej siły politycznej.
Artykuły poświęcone porządkom w naszym mieście ukazują się od lat i nie mają związku z kalendarzem wyborczym. Robimy to każdego roku, najczęściej wiosną i cieszy nas to, że zaczynają się aktywizować także Mieszkańcy Międzyrzecza.
Jeśli nie stać Pani na uczciwą polemikę, to proszę po prostu nie zabierać głosu.

Kilka przykładów artykułów z minionych lat prezentuję poniżej i zachęcam do zapoznania się z nimi:

Na koniec odsyłam Panią do zapisów ustawy. Poniżej kilka zdań wyjętych z ustawy:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 – Stan prawny aktualny na dzień: 02.03.2024

Rozdział 2. Zadania gmin 

Art. 3. Utrzymanie czystości i porządku w gminach jako zadania własne gmin 

 1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.
 2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;

Art. 4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

 1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego.
 2. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 3. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
 1. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.).

Rozdział 4c. Kontrola 

Art. 9u. Kontrola wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy 

 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.
 2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 379 kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska i art. 380 protokół z czynności kontrolnych ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Art. 9v. Wniosek o pomoc Policji w czynnościach kontrolnych 

 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.
 2. Na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym pomocy Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię