OGŁOSZENIE

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru BudowlanegoLubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego kolejny raz uchylił decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu.

 Geneza tematu
Przypomnijmy, sprawa  dotyczy samowoli budowlanej do jakiej doszło na drogach na OW Głębokie, na tzw. „Ruczaju”, której dopuściło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Międzyrzeczu, jesienią 2017 roku  drogi gruntowe na  Ośrodku Wypoczynkowym zostały przy okazji remontu asfaltowej drogi dojazdowej łączącej Ośrodek Wypoczynkowy z drogą Międzyrzecz – Skwierzyna,  posypane odpadem bitumicznym zebranym z wcześniej remontowanego odcinka drogi asfaltowej. W efekcie tego działania przez kilka miesięcy właściciele domków letniskowych skazani byli na poruszanie się po czymś, co nie przypominało już drogi gruntowej. Na drodze leżały różnej wielkości bryły asfaltu wymieszane z gruzem betonowym. Niektóre kawałki gruzu i odpadów bitumicznych miały wielkość dochodzącą nawet do 30 cm!

Więcej na ten temat pisaliśmy we wcześniejszych artykułach:

Stan dróg na „Ruczaju” na dzień 18.02.2018

Ujmując temat bardzo krótko – właściciele domków letniskowych zrzeszeni w Stowarzyszeniu Właścicieli Domków Letniskowych o zaistniałej sytuacji, pismem z dn. 04.01.2018 r. powiadomili Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu, który po zbadaniu sprawy, decyzją z dnia 15.05.2018 r. umorzył postępowanie w całości.

Od tej niewątpliwie zaskakującej decyzji Inspektora Powiatowego, pismem z dnia 24.05.2018 r. (SI-7356-7/2018) Stowarzyszenie Wła\ścicieli Domków Letniskowych odwołało się do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim, wnosząc o uchylenie decyzji w całości i przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wydania decyzji.

W reakcji na wniosek Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych,  Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylając zaskarżoną decyzję w swoim uzasadnieniu zmiażdżył argumentację PINB i wykazał wiele niedociągnięć oraz zaniedbań podczas prowadzonego postępowania, jak choćby niewykonanie zdjęć  i  szkicu sytuacyjnego  obrazującego usytuowanie opisanych fragmentów drogi. Wojewódzki  Inspektor  zwrócił także uwagę na fakt, że treść protokołu nie zawiera w przeważającej części ustaleń własnych organu lecz stanowi zapis oświadczeń stron.  Po analizie zebranego materiału dowodowego LWINB  stwierdził, że postępowanie poprzedzające zaskarżoną decyzję PINB w Międzyrzeczu z dnia 15.05.2018 r. (SI-7356/2018) zostało przeprowadzone z naruszeniem  artykułów Kodeksu Postępowania Administracyjnego: art. 7 ;  art. 77 Kpa;  art. 79 Kpa oraz art. 105 § 1 Kpa; art. 107 § 1 i § 3 Kpa.
Kończąc swoje uzasadnienie  Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał PINB w Międzyrzeczu ponownie, uwzględniając uwagi  zawarte w uzasadnieniu, przeprowadzić postępowanie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu został zmuszony kolejny raz zabrać się za ten sam temat. W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w międzyczasie zaszły zmiany personalne, Henryk Maciej Woźniak został usunięty ze stanowiska prezesa spółki.  Pozostały po nim nie do końca wyjaśnione sprawy i nierozstrzygnięta kwestia dróg na OW Gębokie.

Termin kolejnej kontroli zaplanowany został przez PINB w Międzyrzeczu na dzień 11 września 2018 roku, o godz. 10:00.
Minęło już niemal sześć miesięcy. Niektóre odcinki zdążyła przez ten czas porosnąć trawa, czemu zresztą bardzo się dziwił  PINB. Nie dziwił się natomiast temu, że w celu ukrycia rozsypanego odpadu bitumicznego zarządca tego terenu – PGK Sp. z o.o. drogi posypał piaskiem i tłuczniem granitowym, a część dużych brył bitumu zebranych z drogi została najpierw wywieziona do lasu, a kiedy to zostało odkryte, odpady zostały zebrane i wywiezione nie wiadomo dokąd.

Przeprowadzona kontrola, w stosunku do tej pierwszej prowadzona była, zdawałoby się bardziej skrupulatnie. Były kolejne pomiary i notatki.

Ukoronowaniem tych działań była kolejna decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu z dn. 02.01.2019 r. , w której także postępowanie zostało umorzone w całości jako bezprzedmiotowe.

Członkowie Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych  w reakcji na wydaną decyzję  kolejny raz odwołali  się do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który w swojej drugiej już decyzji w przedmiotowej sprawie, kolejny raz w całości uchylił decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu.

Stan dróg na „Ruczaju” na dzień 06.03.2018 r.
(na zdjęciach druga kontrola PINB w Międzyrzeczu)

 Po upływie ponad roku wróciliśmy do punktu wyjściowego
Przyglądając się prezentowanemu tematowi można śmiało spytać o co chodzi w tej przecież nieskomplikowanej sprawie. Cóż, warto przypomnieć, że w między czasie mieliśmy samorządową kampanię przedwyborczą i wybory. Temat dla niektórych osób był zapewne bardzo niewygodny. Być może to było powodem tak znacznego spowolnienia postępowania, w efekcie czego sprawa przeniosła się na styczeń 2019 roku, czyli już po wyborach.

Pomińmy kwestię minionych wyborów, bo tu raczej nikomu nie trzeba tłumaczyć o co chodziło.  Niemniej warto także na temat spojrzeć z innego punktu. Załóżmy, że samowoli budowlanej dopuściłby się jeden z mieszkańców Międzyrzecza, osoba prywatna, a nie przedsiębiorstwo podległe samorządowi, czy wtedy także sprawa, bez uzasadnienia tak długo byłaby odwlekana i wydawane byłyby tak dziwne decyzje?

Nie chodzi bynajmniej w tym miejscu o ocenę kolejnych działań i wykonanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pracy, bo wystarczająco surowej, a wręcz miażdżącej oceny dokonał jego przełożony, czyli Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, uchylając wszystkie  kolejne decyzje w tej sprawie.  Natomiast ilość bardzo merytorycznych uwag zawarta w uzasadnieniach decyzji LWINB uzasadnia nas do zadania pytania, co do solidności wykonanej pracy  przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i co chyba najistotniejsze, intencji oraz motywacji w tym całym działaniu.  Analizując powyższy temat warto pamiętać, że za tę „dziwną pracę” PINB w Międzyrzeczu płaci społeczeństwo, a więc społeczeństwo ma także prawo sprawie się przyglądać i ją oceniać.

Poniżej prezentujemy ostatnie pismo, decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26.02.2019 r. Wcześniejsze dokumenty – pisma i decyzje oraz materiał filmowy są do wglądu we wcześniejszych artykułach dotyczących opisywanej sprawy.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię